امروز جمعه, 07 مهر 1402 - Fri 09 29 2023

منو

مقاله ها

فیلتر

تاریخ

تاريخ تحليلي اسلام(2)      نيمسال: 2-1392     شماره درس: 1021822       نام استاد: خانم حسینی     تعداد واحد: 2.00  

دوره تمام وقت

رديف شماره طلبه تحقيق كتبي نهايي
1 9212206509 4.00 16.00 20.00
2 9212206525 4.00 16.00 20.00
3 9212206505 4.00 16.00 20.00
4 9212206551 4.00 16.00 20.00
5 9212206523 4.00 16.00 20.00
6 9212206515 4.00 16.00 20.00
7 9012202221 4.00 16.00 20.00
8 9212200207 4.00 16.00 20.00
9 9012202226 4.00 16.00 20.00
10 9212206526 4.00 16.00 20.00
11 9212206507 4.00 16.00 20.00
12 9012202250 4.00 16.00 20.00
13 9212206521 4.00 16.00 20.00
14 9212206517 4.00 0.00 4.00
15 9212206513 4.00 16.00 20.00

تاريخ فرهنگي سياسي معاصر          نيمسال: 2-1392       شماره درس: 1021804      نام استاد: خانم هراتیان نژادی       تعداد واحد: 2.00    

دوره تمام وقت

رديف شماره طلبه كتبي نهايي
1 8912201740 12.25 12.25
2 9112206900 18.50 18.50
3 9112206904 0.00 0.00
4 9112208854 12.50 12.50
5 8912201744 0.00 0.00
6 9012202217 19.25 19.25
7 9012202219 0.00 0.00
8 891420107 20.00 20.00
9 9112206902 16.25 16.25
10 9212200206 13.25 13.25
11 9012202226 19.00 19.00
12 9012202227 0.00 0.00
13 9112206903 17.50 17.50
14 9112206782 19.00 19.00
15 9112206899 18.50 18.50
16 9012202239 15.00 15.00
17 9112206940 20.00 20.00
18 9012202250 20.00 20.00
19 9012202251 0.00 0.00
20 9112206897 13.50 13.50

دوره پاره وقت

رديف شماره طلبه كتبي نهايي
1 9112206864 19.00 19.00
2 9112206870 14.50 14.50
3 9112206886 غيبت موجه 0.00
4 9112206868 18.50 18.50
5 9112206887 17.50 17.50
6 9112206876 15.00 15.00
7 9112206872 غيبت موجه 0.00
8 9112206882 19.25 19.25
9 9112206883 غيبت موجه 0.00
10 9112206896 20.00 20.00
11 9112206861 12.00 12.00
12 9112206875 16.00 16.00
13 9112206874 17.25 17.25
14 9112206865 15.50 15.50
15 9112206871 13.00 13.00
16 9112206881 16.00 16.00
17 9112206867 19.00 19.00
18 9112206618 14.00 14.00
19 9112206869 17.00 17.00
20 9112206880 16.50 16.50

 

 

 

 

 

 <

اصول فقه

اصول‌فقه‌(1)      نيمسال: 2-1392       شماره درس: 1021407       نام استاد: خانم حسینی      تعداد واحد:2.00    

دوره تمام وقت

رديف شماره طلبه كتبي نهايي
1 9012202198 14.00 14.00
2 9012202203 17.50 17.50
3 9012202208 19.50 19.50
4 8812201131 6.75 6.75
5 9012202225 19.00 19.00
6 9012202229 19.50 19.50
7 9012202242 17.50 17.50
8 9012202248 18.00 18.00

دوره نیمه حضوری

رديف شماره طلبه كتبي نهايي
1 9012202206 19.50 19.50

اصول فقه (1)     نيمسال:     2-1392     شماره درس: 1021401   نام استاد: خانم حسینی    تعداد واحد: 2.00

دوره تمام وقت

رديف شماره طلبه كتبي نهايي
1 86225933 ---- 0.00


   اصول فقه(1)     نيمسال: 2-1392        شماره درس: 1021417      نام استاد: خانم حسینی        تعداد واحد:2.00   

دوره تمام وقت

رديف شماره طلبه كتبي نهايي
1 8912201751 19.00 19.00
2 8712201032 0.00 0.00

 اصول فقه(3)     نيمسال:  2-1392       شماره درس و گروه: 1021423       نام استاد: خانم حسینی       تعداد واحد: 4.00    

دوره تمام وقت

 

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 8912201741 18.00 10.50 12.00  
2 8912206354 20.00 17.50 18.00 مهمان
3 8912201743 20.00 16.00 16.80  
4 8712202285 19.00 16.00 16.60  
5 8912201746 20.00 18.00 18.40  
6 8712201295 غ‌م 5.00 5.00  
7 8912201761 20.00 15.50 16.40  
8 8912201762 19.50 11.50 13.10  
9 8812203326 19.00 15.00 15.80  
10 8912201760 18.50 9.50 11.30  
11 8712201320 غ‌م غ‌م 0.00  
12 8912201768 غ‌م 12.00 12.00  

 

دوره نیمه حضوری

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي
1 8712203254 غيبت موجه 12.00 12.00
2 8812205452 غيبت موجه 0.00 0.00

 

ادبیات فارسی

ادبيات فارسي(2)       نيمسال: 2-1392        شماره درس: 1022018       نام استاد: خانم تواناییان فرد      تعداد واحد: 2.00   

دوره تمام وقت

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي
1 85221627 غيبت موجه ---- 0.00
رديف شماره طلبه تحقيق كتبي نهايي
1 8812205779 0.00 0.00 0.00
2 8812203408 4.00 14.50 18.50
3 9212206509 4.00 14.00 18.00
4 9212206525 4.00 16.00 20.00
5 9212206505 0.00 0.00 0.00
6 9212206551 0.00 12.00 12.00
7 9212206523 4.00 15.00 19.00
8 9212206515 4.00 16.00 20.00
9 9212206526 4.00 14.00 18.00
10 9212206507 4.00 12.50 16.50
11 9212206521 4.00 16.00 20.00
12 9212206517 0.00 0.00 0.00
13 9212206513 4.00 16.00 20.00

 

دوره پاره وقت

منطق

منطق(1)       نيمسال: 2-1392       شماره درس: 1021739     نام استاد: خانم غفوری       تعداد واحد:3.00    

دوره پاره وقت

رديف شماره طلبه تحقيق كتبي نهايي
1 9212206546 4.00 13.00 17.00
2 9212206548 4.00 10.00 14.00
3 9212206541 4.00 12.50 16.50
4 9212206552 4.00 13.50 17.50
5 9212206538 4.00 16.00 20.00
6 9212206530 4.00 11.50 15.50
7 9112206887 0.00 0.00 0.00
8 9112206866 3.50 13.00 16.50
9 9212206544 0.00 غيبت موجه 0.00
10 9212206531 4.00 10.50 14.50
11 9012202220 4.00 15.00 19.00
12 9212200207 3.50 15.00 18.50
13 9212206529 4.00 13.00 17.00
14 9012202231 4.00 12.50 16.50
15 9212206532 4.00 14.50 18.50
16 9212206533 4.00 16.00 20.00
17 9212211054 4.00 12.00 16.00
18 9212206536 4.00 16.00 20.00
19 9212206539 4.00 13.50 17.50
20 9112206880 3.00 11.00 14.00
رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي
1 9012202199 19.50 19.50 19.50
2 9012202204 20.00 19.00 19.20
3 9012202205 20.00 19.00 19.20
4 9012202220 غيبت موجه 19.50 19.50
5 9212200207 19.00 19.00 19.00
6 9012202230 20.00 19.00 19.20
7 9012202231 19.00 19.50 19.40
8 9012202233 18.00 18.50 18.40
9 9012202237 20.00 19.00 19.20
10 9012202243 20.00 18.50 18.80
11 9012202247 16.00 15.00 15.20

 

منطق‌(2)     نيمسال: 2-1392     شماره درس: 1021711     نام استاد:خانم غفوری      تعداد واحد: 4.00  

دوره تمام وقت

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي
1 9012202198 19.00 17.00 17.40
2 9012202203 16.00 16.00 16.00
3 8812202110 غيبت موجه 0.00 0.00
4 9012202208 19.00 19.00 19.00
5 891420107 19.00 17.00 17.40
6 9012202225 18.00 17.50 17.60
7 9012202229 19.00 19.00 19.00
8 8912201751 16.00 14.00 14.40
9 9012202248 19.00 17.00 17.40

 

منطق‌(2)     نيمسال:  2-1392       شماره درس: 1021734       نام استاد: خانم غفوری      تعداد واحد:4.00

دوره تمام وقت

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي
1 86221040 غيبت موجه ---- 0.00

 

 

 

 

 

 

 

 <

آشنایی با نهج البلاغه

آشنايي با نهج البلاغه     نيمسال: 2-1392     شماره درس: 1021513     نام استاد: خانم اصفهانی     تعداد واحد:2.00

دوره تمام وقت

رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت تحصيلي ترم
1 8812205778 19.25 19.25  
2 8812202110 19.00 19.00  
3 8812205779 14.00 14.00  
4 8812200776 20.00 20.00  
5 8812201068 20.00 20.00  مرخصي با امتحان
6 8812203408 18.50 18.50  
7 8812203627 19.25 19.25  
8 8812201550 17.50 17.50  
9 8812202681 14.50 14.50  
10 8712202285 18.00 18.00  
11 8812201147 18.50 18.50  
12 8812201337 16.25 16.25  
13 8712202101 0.00 0.00  
14 8712201320 12.00 12.00  

دوره نیمه حضوری

تفسیر ترتیبی

تفسير ترتيبي (1)     نيمسال:2-1392     شماره درس: 1021207      نام استاد: خانم ماهری     تعداد واحد: 2.00   

دوره تمام وقت

رديف شماره طلبه كتبي نهايي
1 8712201306 غيبت موجه 0.00
2 8812205452 0.00 0.00
رديف شماره طلبه كتبي نهايي
1 9012202198 18.00 18.00
2 8912201740 8.00 8.00
3 9012202203 17.00 17.00
4 9012202208 19.50 19.50
5 8912201743 19.00 19.00
6 9012202225 18.00 18.00
7 9012202229 18.00 18.00
8 9012202937 16.00 16.00
9 8912201752 0.00 0.00
10 8912201754 9.00 9.00
11 9012202248 14.00 14.00
12 8912201768 18.00 18.00

 

تفسير ترتيبي (2)      نيمسال: 2-1392     شماره درس: 1021208       نام استاد: خانم اصفهانی     تعداد واحد: 2.00 

دوره تمام وقت

رديف شماره طلبه كتبي نهايي
1 8912201741 17.00 17.00
2 8912201743 19.00 19.00
3 8812201131 17.00 17.00
4 8712202285 18.50 18.50
5 8912201746 18.25 18.25
6 8912201780 18.75 18.75
7 8912201751 غيبت موجه 0.00
8 8912201761 17.25 17.25
9 8912201762 13.25 13.25
10 8912201760 12.00 12.00
11 8712201320 14.50 14.50
12 8912201768 غيبت موجه 0.00

دوره نیمه حضوری

رديف شماره طلبه كتبي نهايي
1 8812205452 12.00 12.00

 

تفسير ترتيبي(4)     نيمسال: 2-1392     شماره درس: 1021252     نام استاد: خانم روحانی موید       تعداد واحد: 3.00

دوره تمام وقت

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت تحصيلي ترم
1 8812205778 20.00 20.00 20.00  
2 8812202110 20.00 20.00 20.00  
3 8812200776 20.00 20.00 20.00  
4 8812201068 20.00 20.00 20.00  مرخصي با امتحان
5 8812203408 17.75 17.50 17.55  
6 8812203627 20.00 20.00 20.00  
7 8812201550 16.00 14.50 14.80  
8 8812202681 18.00 18.00 18.00  
9 8712202285 15.50 غيبت موجه 0.00  
10 9212200207 غيبت موجه 18.50 18.50  
11 9212200206 17.75 17.50 17.55  
12 8812201147 17.75 18.00 17.95  
13 8812201337 18.75 19.50 19.35  

 دوره نیمه حضوری

زبان انگلیسی

انگليسي عمومي (2)     نيمسال:2-1392     شماره درس: 1022104      نام استاد: خانم سید شاکری      تعداد واحد: 2.00

دوره تمام وقت

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي
1 8712203211 غيبت موجه 16.75 16.75
2 8712203254 غيبت موجه 13.50 13.50
3 8712201306 غيبت موجه 16.25 16.25

روش سخنرانی

روش سخنراني(2)     نيمسال: 2-1392     شماره درس: 1022239         نام استاد: خانم مفتح     تعداد واحد: 1.00

دوره تمام وقت 

رديف شماره طلبه تحقيق كتبي نهايي
1 86225933 2.00 14.00 16.00
رديف شماره طلبه تحقيق نهايي
1 8912201741 18.00 18.00
2 8912201743 19.50 19.50
3 891420107 20.00 20.00
4 8912201746 19.00 19.00
5 8912201780 17.50 17.50
6 8912201754 0.00 0.00
7 8912201761 18.00 18.00
8 8912201762 18.00 18.00
9 8912201760 0.00 0.00
10 8912201768 17.00 17.00

دوره نیمه حضوری

نحو

نحو مقدماتي     نيمسال:2-1392     شماره درس: 1021147     نام استاد: خانم صادقی چهارده    تعداد واحد:3.00

دوره تمام وقت

رديف شماره طلبه تحقيق نهايي
1 9012202206 20.00 20.00
رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي
1 8912201740 10.00 12.00 11.60
2 9212206509 15.50 18.50 17.90
3 9112206904 غيبت موجه 0.00 0.00
4 9212206525 16.00 15.00 15.20
5 9212206505 غيبت موجه 0.00 0.00
6 9212206551 غيبت موجه 0.00 0.00
7 9212206523 14.50 14.00 14.10
8 9212206515 19.50 19.00 19.10
9 9212206526 14.25 14.00 14.05
10 8912201752 10.00 0.00 2.00
11 8912201754 غيبت موجه 0.00 0.00
12 9212206507 15.00 15.50 15.40
13 9012202251 غيبت موجه 0.00 0.00
14 9212206521 غيبت موجه 0.00 0.00
15 9212206517 غيبت غيرموجه 0.00 0.00
16 9212206513 18.50 19.50 19.30

 

دوره پاره وقت

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي
1 9212206546 15.25 10.00 11.05
2 9212206548 15.00 10.00 11.00
3 9212206541 15.25 16.50 16.25
4 9212206552 18.00 18.00 18.00
5 9212206538 15.00 17.00 16.60
6 9212206530 15.00 16.50 16.20
7 9112206866 10.00 3.00 4.40
8 9212206544 10.00 15.00 14.00
9 9212206531 13.50 16.00 15.50
10 9212206529 16.00 14.50 14.80
11 9112206871 غيبت موجه 7.50 7.50
12 9212206532 16.50 16.00 16.10
13 9212206533 16.00 17.50 17.20
14 9212211054 غيبت موجه 10.00 10.00
15 9212206536 18.50 19.00 18.90
16 9212206553 غيبت موجه 12.00 12.00
17 9212206539 غيبت موجه 15.00 15.00
18 9112206880 غيبت موجه 16.00 16.00

 

نحو پيشرفته(2)     نيمسال: 2-1392     شماره درس: 1021146      نام استاد: خانم دریایی     تعداد واحد: 4.00

دوره تمام وقت

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت تحصيلي ترم
1 8812205779 غيبت موجه 0.00 0.00  
2 9112206900 18.00 15.75 16.20  
3 8912201744 غيبت موجه 0.00 0.00  
4 9012202217 غيبت موجه 0.00 0.00  
5 9012202219 غيبت موجه 0.00 0.00  
6 9112206901 18.25 10.50 12.05  
7 9112206902 19.00 15.25 16.00  
8 9012202226 20.00 15.50 16.40  
9 9012202227 15.00 6.75 8.40  
10 9112206903 14.00 0.00 2.80  
11 9012202937 15.50 13.25 13.70  
12 9112206782 19.00 15.75 16.40  
13 9012202239 12.50 ---- 2.50 حذف به علت غيبت كلاسي 
14 9012202242 16.50 11.75 12.70  
15 8812203326 14.00 6.75 8.20  
16 9112206940 20.00 19.00 19.20  
17 9012202250 20.00 19.50 19.60  
18 8912201763 17.50 14.25 14.90  
19 9112206897 15.00 12.75 13.20  

 

دوره پاره وقت

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي
1 9112206864 15.00 17.75 17.20
2 9112206886 16.50 11.25 12.30
3 9112206887 غيبت موجه غيبت موجه 0.00
4 9112206876 18.50 13.25 14.30
5 9112206872 غيبت موجه غيبت موجه 0.00
6 9112206882 20.00 16.50 17.20
7 9112206883 16.00 غيبت موجه 0.00
8 9112206896 19.00 17.25 17.60
9 9112206861 16.00 11.75 12.60
10 9112206875 14.50 11.50 12.10
11 9112206874 20.00 18.50 18.80
12 9112206865 19.00 18.75 18.80
13 9112206618 15.00 11.50 12.20
14 9112206869 17.00 غيبت موجه 0.00

  

دوره نیمه حضوری

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي
1 9012202206 20.00 16.75 17.40

 
نحو عالي (2)     نيمسال:  2-1392     شماره درس:  1021107        نام استاد: خانم باقری     تعداد واحد: 3.00  

دوره تمام وقت

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي
1 9012202198 15.50 15.00 15.10
2 9012202203 12.00 15.25 14.60
3 9012202208 19.25 20.00 19.85
4 891420107 19.25 17.50 17.85
5 9012202225 17.75 17.25 17.35
6 9012202229 17.50 18.50 18.30
7 8712201295 غيبت موجه 7.50 7.50
8 8912201751 10.00 17.25 15.80
9 9012202248 12.00 15.00 14.40
10 8712201320 غيبت موجه غيبت موجه 0.00

دوره پاره وقت

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي
1 9012202199 17.75 18.50 18.35
2 9012202204 18.25 18.50 18.45
3 9012202205 18.50 19.50 19.30
4 9012202220 18.25 18.75 18.65
5 9012202230 18.75 17.25 17.55
6 9012202231 17.75 17.75 17.75
7 9012202233 18.75 20.00 19.75
8 9012202237 16.50 15.50 15.70
9 9012202243 18.25 19.50 19.25
10 9012202247 17.75 13.00 13.95

نحو عالي (4)       نيمسال: 2-1392     شماره درس: 1021109         نام استاد: خانم دریایی      تعداد واحد: 3.00

دوره تمام وقت

روش تحقیق

روش تحقيق     نيمسال: 2-1392     شماره درس: 1022235    نام استاد: خانم صفری    تعداد واحد: 2.00

گروه تمام وقت

 

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي
1 8912201741 14.00 13.00 13.20
2 8912206354 19.50 16.50 17.10
3 8912201743 20.00 20.00 20.00
4 8812201131 غيبت موجه 0.00 0.00
5 8912201746 20.00 20.00 20.00
6 8912201780 19.00 15.50 16.20
7 8912201761 15.50 14.50 14.70
8 8912201762 16.50 12.00 12.90
9 8812203326 17.50 0.00 3.50
10 8912201760 14.50 11.50 12.10
11 86230983 غيبت موجه 15.75 15.75
12 8912201768 غيبت موجه 16.25 16.25
رديف شماره طلبه تحقيق كتبي نهايي
1 9112206900 8.50 8.75 17.25
2 9112208854 0.00 0.00 0.00
3 891420107 8.50 8.50 17.00
4 9112206902 9.00 10.00 19.00
5 9012202226 9.50 9.75 19.25
6 9112206903 8.50 9.50 18.00
7 9112206782 0.00 0.00 0.00
8 9112206899 8.75 8.75 17.50
9 9112206940 8.00 10.00 18.00
10 9012202250 7.75 9.75 17.50
11 8912201763 8.00 9.50 17.50
12 9112206897 7.50 10.00 17.50

گروه پاره وقت

رديف شماره طلبه تحقيق كتبي نهايي
1 9112206864 7.75 9.25 17.00
2 9112206870 8.00 5.00 13.00
3 9112206886 7.75 7.25 15.00
4 9112206868 8.00 10.00 18.00
5 9112206876 9.00 9.50 18.50
6 9112206872 8.50 10.00 18.50
7 9112206882 9.00 10.00 19.00
8 9112206896 8.50 9.50 18.00
9 9112206861 9.00 9.00 18.00
10 9112206875 9.00 10.00 19.00
11 9112206874 10.00 10.00 20.00
12 9112206865 9.25 8.75 18.00
13 9112206871 8.25 7.75 16.00
14 9112206881 6.75 9.25 16.00
15 9112206867 9.00 8.75 17.75
16 9112206618 9.00 9.00 18.00
17 9112206869 9.00 8.00 17.00

 

 <

فلسفه

فلسفه (1)     نيمسال: 2-1392     شماره درس: 1021704      نام استاد: خانم نصیری     تعداد واحد: 4.00

گروه تمام وقت

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي
1 8912201741 غيبت موجه غيبت موجه 0.00
2 8912206354 20.00 20.00 20.00
3 8912201743 19.00 19.00 19.00
4 8912201746 19.00 20.00 19.80
5 8912201780 19.00 14.00 15.00
6 8912201761 19.50 12.75 14.10
7 8912201762 17.00 12.00 13.00
8 8912201760 18.00 غيبت موجه 0.00
9 8912201768 غيبت موجه غيبت موجه 0.00

 

دوره نیمه حضوری

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي
1 8712203254 غيبت موجه غيبت موجه 0.00


فلسفه (1)     نيمسال: 2-1392     شماره درس: 1021740    نام استاد: خانم نصیری     تعداد واحد: 2.00

گروه تمام وقت

رديف شماره طلبه كتبي نهايي
1 86221040 غيبت موجه 0.00

 

فلسفه (3)       نيمسال: 2-1392        شماره درس: 1021743      نام استاد: خانم غفوری     تعداد واحد:3.00

دوره تمام وقت

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي
1 8812205778 20.00 19.00 19.20
2 8812202110 20.00 19.50 19.60
3 8812200776 20.00 18.50 18.80
4 8812201068 20.00 20.00 20.00
5 8812203408 18.00 18.50 18.40
6 8812203627 20.00 19.50 19.60
7 8812201550 18.50 18.50 18.50
8 8812202681 19.00 17.50 17.80
9 8812201147 19.00 17.50 17.80
10 8812201337 19.50 18.50 18.70
11 86225933 18.00 14.00 14.80
12 85234418 غيبت موجه 0.00 0.00
13 8812203326 20.00 17.25 17.80

 

دوره نیمه حضوری

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي
1 8712201306 غيبت موجه 20.00 20.00
2 85221627 غيبت موجه 0.00 0.00
3 8812205452 غيبت موجه 17.00 17.00

  <

عقاید استدلالی

 عقايد استدلالي(2)     نيمسال:2-1392     شماره درس: 1021627      نام استاد: خانم دانشفر     تعداد واحد: 2.00

دوره تمام وقت

رديف شماره طلبه كتبي نهايي
1 9012202202 غيبت موجه 0.00
2 9112206900 20.00 20.00
3 9112206904 0.00 0.00
4 9112208854 11.00 11.00
5 8912201744 0.00 0.00
6 9112206901 10.00 10.00
7 9112206902 17.00 17.00
8 9012202226 20.00 20.00
9 9112206903 0.00 0.00
10 9112206782 غيبت موجه 0.00
11 9112206899 19.00 19.00
12 9112206940 20.00 20.00
13 9012202250 20.00 20.00
14 9012202251 غيبت موجه 0.00
15 9112206897 15.00 15.00

 

دوره پاره وقت

رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت تحصيلي ترم
1 9112206864 19.50 19.50  
2 9112206870 14.00 14.00  
3 9112206886 15.00 15.00  
4 9112206868 14.50 14.50  
5 9112206887 0.00 0.00  
6 9112206876 14.00 14.00  
7 9112206872 ---- 0.00 حذف به علت غیبت کلاسی
8 9012202221 0.00 0.00  
9 9112206882 19.00 19.00  
10 9112206883 17.00 17.00  
11 9112206896 20.00 20.00  
12 9112206861 15.00 15.00  
13 9112206875 17.00 17.00  
14 9112206874 20.00 20.00  
15 9112206865 19.50 19.50  
16 9112206618 14.00 14.00  
17 9112206869 15.00 15.00  
18 9112206880 14.50 14.50  

 

عقايد استدلالي (2)     نيمسال: 2-1392       شماره درس: 1021602     نام استاد: خانم دانشفر    تعداد واحد: 3.00   

دوره تمام وقت

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي
1 8812202110 غيبت موجه غيبت موجه 0.00
2 891420107 غيبت موجه 20.00 20.00
3 8912201751 غيبت موجه 0.00 0.00
4 85234418 غيبت موجه 20.00 20.00
5 8912201763 غيبت موجه 17.50 17.50

دوره نیمه حضوری

مسائل جدید کلامی

مسايل جديد كلامي‌    نيمسال: 2-1392   شماره درس و گروه:1021604    نام استاد: خانم ترابی کیا     تعداد واحد:2.00

گروه تمام وقت

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي
1 85221627 غيبت موجه ---- 0.00
رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت تحصيلي ترم
1 8812205778 16.00 16.00  
2 8812202110 15.50 15.50  
3 8812205779 0.00 0.00  
4 8812200776 19.50 19.50  
5 8812201068 18.50 18.50  مرخصي با امتحان
6 8812203408 غيبت موجه 0.00  
7 8812203627 17.00 17.00  
8 8812201550 12.00 12.00  
9 8812202681 14.00 14.00  
10 8812201147 14.00 14.00  
11 8812201337 17.50 17.50  
12 8812203326 0.00 0.00  

 

گروه نیمه حضوری:

احکام عمومی

احكام‌عمومي‌(2)     نيمسال: 2-1392     شماره درس: 1021338     نام استاد: خانم دیانتی     تعداد واحد: 3

 دوره تمام وقت

رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت تحصيلي ترم
1 8712203211 17.25 17.25  
2 8712201306 16.00 16.00  
3 8812205452 17.00 17.00  
رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي
1 9212206509 20.00 19.50 19.60
2 9212206525 20.00 19.50 19.60
3 9212206505 16.00 0.00 3.20
4 9212206551 19.00 19.00 19.00
5 9212206523 17.50 17.00 17.10
6 9212206515 19.50 19.50 19.50
7 9212206526 20.00 19.50 19.60
8 8912201754 غيبت موجه 15.00 15.00
9 9212206507 20.00 19.50 19.60
10 9212206521 غيبت موجه غيبت موجه 0.00
11 9212206517 غيبت موجه 0.00 0.00
12 9212206513 20.00 20.00 20.00

 

دوره پاره وقت

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي
1 9212206546 غيبت موجه 15.00 15.00
2 9212206548 17.50 16.50 16.70
3 9212206541 20.00 18.50 18.80
4 9212206552 20.00 20.00 20.00
5 9212206538 غيبت موجه 19.50 19.50
6 9212206530 15.50 19.00 18.30
7 9112206866 18.00 16.00 16.40
8 9212206544 غيبت موجه 15.50 15.50
9 9212206531 غيبت موجه 19.00 19.00
10 9212206529 غيبت موجه 18.00 18.00
11 9212200206 20.00 20.00 20.00
12 9212206532 20.00 18.50 18.80
13 9212206533 19.00 19.00 19.00
14 9212211054 19.00 17.00 17.40
15 9212206536 20.00 20.00 20.00
16 9212206553 16.00 17.00 16.80
17 9212206539 20.00 20.00 20.00

 <

صرف متوسطه

صرف متوسطه 2 - تعداد واحد: 4 - نام استاد: خانم رزاق کاشانی - سال و نیمسال: 1392-2 - کد درس: 1021142

دوره تمام وقت

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي
1 8912201740 11.00 17.00 15.80
2 9212206509 18.00 17.25 17.40
3 9112206904 غيبت موجه 0.00 0.00
4 9212206525 18.00 19.50 19.20
5 9212206505 12.50 0.00 2.50
6 9212206551 17.50 0.00 3.50
7 9212206523 16.50 18.00 17.70
8 9212206515 20.00 20.00 20.00
9 9212206526 17.50 18.25 18.10
10 8912201752 غيبت موجه غيبت موجه 0.00
11 9212206507 15.75 19.25 18.55
12 9212206521 غيبت موجه غيبت موجه 0.00
13 9212206517 10.25 0.00 2.05
14 9212206513 20.00 20.00 20.00

 

دوره پاره وقت

 

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت تحصيلي ترم
1 9212206546 18.25 16.50 16.85  
2 9212206548 13.75 16.00 15.55  
3 9212206541 18.25 19.50 19.25  
4 9212206552 18.50 19.00 18.90  
5 9112206870 13.25 12.00 12.25  
6 9112206868 ---- ---- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي 
7 9212206538 17.50 17.75 17.70  
8 9212206530 18.00 18.50 18.40  
9 9112206866 12.75 16.00 15.35  
10 9212206544 16.00 13.75 14.20  
11 9212206531 18.00 18.75 18.60  
12 9212206529 18.25 19.25 19.05  
13 9212200206 20.00 19.50 19.60  
14 9112206871 16.00 12.50 13.20  
15 9212206532 19.50 20.00 19.90  
16 9212206533 17.25 19.00 18.65  
17 9212211054 14.75 17.00 16.55  
18 9212206536 18.00 20.00 19.60  
19 9212206553 غيبت موجه 14.75 14.75  
20 9212206539 20.00 18.50 18.80  
21 9112206880 14.00 15.75 15.40  

 

          
<

فقه

فقه غير استدلالي‌     نيمسال: 2-1392     شماره درس: 1021305       نام استاد: خانم ایپکچی      تعداد واحد:  4.00

دوره تمام وقت

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي
1 9012202198 20.00 20.00 20.00
2 9012202203 20.00 20.00 20.00
3 9012202208 20.00 20.00 20.00
4 9012202225 20.00 20.00 20.00
5 9012202229 20.00 20.00 20.00
6 8912201751 20.00 20.00 20.00
7 8912201752 20.00 20.00 20.00
8 86225933 16.00 14.75 15.00
9 9012202248 20.00 20.00 20.00
10 8912201763 18.00 16.75 17.00

 

فقه غير استدلالي‌     نيمسال: 2-1392     شماره درس: 1021305       نام استاد: خانم غفوری      تعداد واحد:  4.00

دوره پاره وقت

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي
1 9012202199 17.00 19.50 19.00
2 9012202204 17.50 18.50 18.30
3 9012202205 20.00 20.00 20.00
4 9012202220 19.00 19.75 19.60
5 9012202230 18.50 19.75 19.50
6 9012202231 18.00 17.00 17.20
7 9012202233 20.00 19.75 19.80
8 9012202237 18.00 19.75 19.40
9 9012202243 18.50 20.00 19.70
10 9012202247 17.00 19.25 18.80


فقه استدلالي‌(2)     نيمسال: 2-1392     شماره درس: 1021322      نام استاد: خانم غفوری      تعداد واحد:  3.00 

دوره تمام وقت

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي
1 8912201741 18.50 17.00 17.30
2 8912206354 17.00 19.50 19.00
3 8912201743 19.50 19.00 19.10
4 8812201131 غيبت موجه 11.50 11.50
5 8912201746 18.50 20.00 19.70
6 8912201761 13.00 15.25 14.80
7 8912201762 14.00 14.00 14.00
8 8812203326 15.00 13.25 13.60
9 8912201760 غيبت موجه 15.00 15.00
10 8912201768 غيبت موجه 11.50 11.50

دوره نیمه حضوری

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي
1 8712203254 غيبت موجه 18.00 18.00

فقه استدلالی 4 - تعداد واحد: 4 - نام استاد: خانم ازغندی - سال و نیمسال: 1392-2 - کد درس: 1021324

دوره تمام وقت

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت تحصيلي ترم
1 8812205778 20.00 20.00 20.00  
2 8812202110 20.00 20.00 20.00  
3 8812200776 20.00 20.00 20.00  
4 8812201068 20.00 20.00 20.00  مرخصي با امتحان
5 8812203408 18.50 16.00 16.50  
6 8812203627 20.00 20.00 20.00  
7 8812201550 17.00 11.50 12.60  
8 8812202681 18.00 10.25 11.80  
9 8712202285 19.00 19.00 19.00  
10 8812201147 18.00 16.00 16.40  
11 8812201337 19.50 19.50 19.50  
12 86225933 14.00 12.50 12.80  
13 85234418 ---- ---- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي 


دوره نیمه حضوری

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي
1 8712203211 16.00 11.00 12.00
2 8712203254 غيبت موجه 0.00 0.00
3 8712201306 18.00 16.50 16.80
4 85221627 غيبت موجه 0.00 0.00
5 8812205452 غيبت موجه 0.00 0.00
6 8712201349 20.00 9.50 11.60

          
<