امروز جمعه, 07 مهر 1402 - Fri 09 29 2023

منو

مقاله ها

فیلتر

گروه آموزشی روشها و مهارتها

نام درس: روش تحقيق نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1752-1022235
تعداد طلبه: 15 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: روش ها و مهارت ها
نام استاد: صفری اشرف تعداد واحد: 2.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه تحقيق كتبي نهايي وضعيت تحصيلي ترم
1 8912201740 7.00 6.50 13.50  
2 9212206548 7.00 2.00 9.00  
3 9212206541 9.00 8.75 17.75  
4 9212206552 7.50 7.25 14.75  
5 9212206538 9.00 8.25 17.25  
6 9212206530 7.00 3.25 10.25  
7 9212206544 7.00 4.25 11.25  
8 9212206531 7.00 2.00 9.00  
9 9012202220 7.00 9.50 16.50  
10 9212206529 7.50 4.25 11.75  
11 9012202231 7.00 0.00 7.00  
12 9212206533 7.00 5.50 12.50  
13 9212211054 7.00 4.00 11.00  
14 9212206539 7.00 3.50 10.50 مرخصي با امتحان
15 9112206880 0.00 0.00 0.00  

 

 

نام درس: روش تحقيق نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1751-1022235
تعداد طلبه: 12 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: روش ها و مهارت ها
نام استاد: صفری اشرف تعداد واحد: 2.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه تحقيق كتبي نهايي
1 9212206509 8.50 7.50 16.00
2 9112208854 7.00 0.00 7.00
3 9212206525 0.00 0.00 0.00
4 9112206866 0.00 0.00 0.00
5 9212206523 7.00 4.00 11.00
6 9212206467 9.50 9.00 18.50
7 9212206526 0.00 0.00 0.00
8 9112206782 8.00 8.50 16.50
9 9312208285 0.00 0.00 0.00
10 9212206507 6.50 7.50 14.00
11 9212206521 7.50 5.25 12.75
12 9212206513 7.00 8.00 15.00

 

 

نام درس: روش سخنراني (1) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1751-1022202
تعداد طلبه: 2 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: روش ها و مهارت ها
نام استاد: مفتح حکمیه تعداد واحد: 1.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه كتبي نهايي
1 8712202285 17.00 17.00
2 8712203694 0.00 0.00

 

 

نام درس: روش سخنراني (1) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1758-1022202
تعداد طلبه: 1 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: روش ها و مهارت ها
نام استاد: مفتح حکمیه تعداد واحد: 1.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه كتبي نهايي
1 8812205452 17.50 17.50

 

 

نام درس: روش سخنراني(1) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1751-1022238
تعداد طلبه: 16 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: روش ها و مهارت ها
نام استاد: مفتح حکمیه تعداد واحد: 2.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت تحصيلي ترم
1 9012202198 20.00 20.00  
2 9012202202 10.75 10.75  
3 9012202203 14.00 14.00  
4 9012202208 18.00 18.00 مرخصي با امتحان
5 9112206868 12.50 12.50  
6 9012202219 18.00 18.00  
7 8812201974 13.00 13.00  
8 9112206882 18.50 18.50  
9 9012202225 14.00 14.00  
10 9012202227 12.00 12.00  
11 9012202229 19.50 19.50  
12 9012202937 0.00 0.00  
13 9112206895 14.00 14.00  
14 9012202242 12.00 12.00  
15 8912201759 0.00 0.00  
16 9012202248 12.00 12.00  

 

 
سال و نيمسال : 1393-1 كد درس و گروه : 1022305-1751 نام درس : وصيت نامه امام (ره‌)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 24 تاريخ تهيه : 15/11/93
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي كتبي نهايي
1 9312208282 4.00 16.00 20.00
2 9312208022 4.00 16.00 20.00
3 9312208070 4.00 16.00 20.00
4 9312208051 4.00 16.00 20.00
5 9312208280 0.00 0.00 0.00
6 9312208048 4.00 8.00 12.00
7 9312208368 4.00 16.00 20.00
8 9312208033 4.00 15.00 19.00
9 9312211160 0.00 0.00 0.00
10 9312208027 4.00 16.00 20.00
11 9312208083 4.00 16.00 20.00
12 9312208058 0.00 غ‌م 0.00
13 9312208039 4.00 14.00 18.00
14 9312208294 4.00 15.00 19.00
15 9312208042 4.00 16.00 20.00
16 9312208053 4.00 8.00 12.00
17 9312208020 0.00 0.00 0.00
18 9312208399 0.00 0.00 0.00
19 9312208066 0.00 غ‌م 0.00
20 9312208285 0.00 0.00 0.00
21 9312208036 4.00 16.00 20.00
22 9312208045 4.00 16.00 20.00
23 9312208023 4.00 16.00 20.00
24 9312208079 4.00 15.00 19.00

 

 
سال و نيمسال : 1393-1 كد درس و گروه : 1022305-1752 نام درس : وصيت نامه امام (ره‌)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 17 تاريخ تهيه : 15/11/93
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي كتبي نهايي
1 9312208062 0.00 0.00 0.00
2 9212206548 4.00 16.00 20.00
3 9212206541 4.00 15.00 19.00
4 9212206552 4.00 16.00 20.00
5 9212206538 4.00 16.00 20.00
6 9212206530 4.00 15.00 19.00
7 9112206866 0.00 0.00 0.00
8 9212206505 0.00 غ‌م 0.00
9 9212206544 4.00 15.00 19.00
10 9312208055 4.00 15.50 19.50
11 9212206531 4.00 16.00 20.00
12 9012202523 4.00 13.00 17.00
13 9212206529 4.00 16.00 20.00
14 9312208356 0.00 0.00 0.00
15 9212206533 4.00 14.50 18.50
16 9212211054 4.00 16.00 20.00
17 9212206539 4.00 16.00 20.00

 

 
سال و نيمسال : 1393-1 كد درس و گروه : 1022206-1752 نام درس : روش تدريس‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 21 تاريخ تهيه : 15/11/93
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9112206864 10.00 9.75 19.75  
2 9112206870 10.00 8.50 18.50  
3 9112206886 8.00 9.75 17.75  
4 9112206868 10.00 7.25 17.25  
5 9112206876 10.00 10.00 20.00  
6 9112206872 10.00 10.00 20.00  
7 9012202221 10.00 10.00 20.00  
8 9112206882 10.00 10.00 20.00  
9 9112206883 5.00 9.50 14.50  
10 9112206896 10.00 10.00 20.00  
11 9112206861 10.00 9.75 19.75  
12 9112206875 10.00 10.00 20.00  
13 9112206874 10.00 10.00 20.00  
14 9112206865 9.00 9.25 18.25  
15 9112206871 9.00 6.75 15.75  
16 9112206881 10.00 8.75 18.75  
17 9112206867 10.00 10.00 20.00  
18 8912201760 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
19 9112206869 10.00 10.00 20.00  
20 9112206880 0.00 غ‌م 0.00  
21 8712201320 0.00 9.25 9.25  

 

 
سال و نيمسال : 1393-1 كد درس و گروه : 1022206-1751 نام درس : روش تدريس‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 14 تاريخ تهيه : 15/11/93
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي كتبي نهايي
1 9112206900 10.00 10.00 20.00
2 9012202219 10.00 10.00 20.00
3 9112206902 9.50 10.00 19.50
4 9012202226 10.00 10.00 20.00
5 9112206903 10.00 10.00 20.00
6 9112206895 10.00 7.25 17.25
7 9112206782 9.00 10.00 19.00
8 9112206899 9.00 9.25 18.25
9 9012202239 8.00 9.50 17.50
10 9312208285 0.00 0.00 0.00
11 9112206940 10.00 10.00 20.00
12 9012202250 10.00 10.00 20.00
13 8912201763 9.50 10.00 19.50
14 9112206897 9.00 10.00 19.00

گروه آموزشی اخلاق و تربیت اسلامی

نام درس: اخلاق اسلامي (1) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1752-1021901
تعداد طلبه: 2 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: اخلاق و تربيت اسلامي
نام استاد: جواهری بهر اکرم تعداد واحد: 1.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه كتبي نهايي
1 9012202204 0.00 0.00
2 9012202247 12.50 12.50

 

 

نام درس: اخلاق اسلامي (7) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1752-1021907
تعداد طلبه: 6 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: اخلاق و تربيت اسلامي
نام استاد: جواهری بهر اکرم تعداد واحد: 1.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه كتبي نهايي
1 9012202199 20.00 20.00
2 9012202205 20.00 20.00
3 9012202220 20.00 20.00
4 9012202231 20.00 20.00
5 9012202237 20.00 20.00
6 9012202243 20.00 20.00

 

 

نام درس: اخلاق اسلامي (7) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1751-1021907
تعداد طلبه: 21 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: اخلاق و تربيت اسلامي
نام استاد: جواهری بهر اکرم تعداد واحد: 1.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت تحصيلي ترم
1 9012202202 20.00 20.00  
2 8912201741 19.00 19.00  
3 9012202208 20.00 20.00 مرخصي با امتحان
4 8912206354 20.00 20.00  
5 8912201743 20.00 20.00  
6 9012202219 20.00 20.00  
7 8912201745 20.00 20.00  
8 9112206901 20.00 20.00  
9 9012202225 0.00 0.00  
10 8912201746 20.00 20.00  
11 9012202229 0.00 0.00  
12 9012202230 20.00 20.00  
13 8912201751 20.00 20.00  
14 8912201754 0.00 0.00  
15 9012202242 18.00 18.00  
16 8912201759 0.00 0.00  
17 8912201761 20.00 20.00  
18 8912201762 20.00 20.00  
19 8812203326 18.00 18.00  
20 8912201760 20.00 20.00  
21 8912201768 20.00 20.00  

 

 

نام درس: اخلاق اسلامي (7) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1752-1021907
تعداد طلبه: 6 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: اخلاق و تربيت اسلامي
نام استاد: جواهری بهر اکرم تعداد واحد: 1.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه كتبي نهايي
1 9012202199 20.00 20.00
2 9012202205 20.00 20.00
3 9012202220 20.00 20.00
4 9012202231 20.00 20.00
5 9012202237 20.00 20.00
6 9012202243 20.00 20.00

 

 

نام درس: اخلاق اسلامي (7) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1751-1021907
تعداد طلبه: 21 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: اخلاق و تربيت اسلامي
نام استاد: جواهری بهر اکرم تعداد واحد: 1.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت تحصيلي ترم
1 9012202202 20.00 20.00  
2 8912201741 19.00 19.00  
3 9012202208 20.00 20.00 مرخصي با امتحان
4 8912206354 20.00 20.00  
5 8912201743 20.00 20.00  
6 9012202219 20.00 20.00  
7 8912201745 20.00 20.00  
8 9112206901 20.00 20.00  
9 9012202225 0.00 0.00  
10 8912201746 20.00 20.00  
11 9012202229 0.00 0.00  
12 9012202230 20.00 20.00  
13 8912201751 20.00 20.00  
14 8912201754 0.00 0.00  
15 9012202242 18.00 18.00  
16 8912201759 0.00 0.00  
17 8912201761 20.00 20.00  
18 8912201762 20.00 20.00  
19 8812203326 18.00 18.00  
20 8912201760 20.00 20.00  
21 8912201768 20.00 20.00  

 

 

نام درس: اخلاق اسلامي1و2 نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1751-1021958
تعداد طلبه: 29 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: اخلاق و تربيت اسلامي
نام استاد: جواهری بهر اکرم تعداد واحد: 2.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه كتبي نهايي
1 9312208282 20.00 20.00
2 9312208062 0.00 0.00
3 9312208022 15.50 15.50
4 9312208070 17.50 17.50
5 9312208051 20.00 20.00
6 9312208280 0.00 0.00
7 9212206505 16.50 16.50
8 9312208048 14.50 14.50
9 9312208055 20.00 20.00
10 9312208030 0.00 0.00
11 9312208368 20.00 20.00
12 9312208033 20.00 20.00
13 9312211160 0.00 0.00
14 9312208027 20.00 20.00
15 9312208356 0.00 0.00
16 9312208083 20.00 20.00
17 9312208058 10.00 10.00
18 9312208039 17.00 17.00
19 9312208294 19.00 19.00
20 9312208042 20.00 20.00
21 9312208053 11.00 11.00
22 9312208020 0.00 0.00
23 9312208277 0.00 0.00
24 9312208399 0.00 0.00
25 9312208066 0.00 0.00
26 9312208036 20.00 20.00
27 9312208045 17.50 17.50
28 9312208023 20.00 20.00
29 9312208079 16.50 16.50

 

 
سال و نيمسال : 1393-1 كد درس و گروه : 1021910-1751 نام درس : روانشناسي تربيتي‌ و شيوه هاي مشاوره
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 15/11/93
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي كتبي نهايي
1 8912201741 4.00 15.50 19.50
2 86221100 4.00 13.00 17.00
3 8912206354 4.00 16.00 20.00
4 8912201743 4.00 16.00 20.00
5 8912201745 0.00 غ‌م 0.00
6 8812201974 4.00 13.00 17.00
7 8912201746 4.00 16.00 20.00
8 9112206899 4.00 16.00 20.00
9 8912201761 4.00 14.25 18.25
10 8912201762 4.00 13.00 17.00
11 8912201760 0.00 غ‌م 0.00
12 8912201768 0.00 غ‌م 0.00

 

 
سال و نيمسال : 1393-1 كد درس و گروه : 1021909-1752 نام درس : مباحث تربيتي خانواده در اسلام
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 27 تاريخ تهيه : 15/11/93
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت
1 9112206864 20.00 20.00  
2 9212206548 15.00 15.00  
3 9112206870 19.50 19.50  
4 9112206886 19.50 19.50  
5 9112206868 19.25 19.25  
6 9112208854 16.00 16.00  
7 9112206866 0.00 0.00  
8 8812201731 -- 0.00  
9 9112206876 20.00 20.00  
10 9112206872 20.00 20.00  
11 9012202219 20.00 20.00  
12 9012202221 19.00 19.00  
13 9112206883 17.50 17.50  
14 9212200206 14.00 14.00  
15 9112206896 20.00 20.00  
16 9012202231 20.00 20.00  
17 9112206861 19.75 19.75  
18 9112206875 20.00 20.00  
19 9112206874 20.00 20.00  
20 9112206865 19.75 19.75  
21 9112206871 18.00 18.00  
22 9312208066 0.00 0.00  
23 9112206881 12.50 12.50  
24 9112206867 18.00 18.00  
25 9212211054 13.25 13.25  
26 9112206869 20.00 20.00  
27 9112206880 -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي

 

 
سال و نيمسال : 1393-1 كد درس و گروه : 1021905-1752 نام درس : اخلاق اسلامي (5)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 20 تاريخ تهيه : 15/11/93
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت
1 9112206864 19.00 19.00  
2 9112206870 17.25 17.25  
3 9112206886 19.00 19.00  
4 9112206868 18.50 18.50  
5 9112206876 19.00 19.00  
6 9112206872 19.50 19.50  
7 9012202221 غ‌م 0.00  
8 9112206882 20.00 20.00  
9 9112206883 14.00 14.00  
10 9112206896 20.00 20.00  
11 9012202937 غ‌م 0.00  
12 9112206861 20.00 20.00  
13 9112206875 19.50 19.50  
14 9112206874 20.00 20.00  
15 9112206865 20.00 20.00  
16 9112206871 13.50 13.50  
17 9112206881 11.50 11.50  
18 9112206867 19.00 19.00  
19 9112206869 20.00 20.00  
20 9112206880 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي

 

 
سال و نيمسال : 1393-1 كد درس و گروه : 1021905-1751 نام درس : اخلاق اسلامي (5)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 13 تاريخ تهيه : 15/11/93
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت
1 9112206900 19.00 19.00  
2 9012202219 غ‌م 0.00  
3 9212200206 غ‌م 0.00  
4 9012202226 20.00 20.00  
5 9112206895 14.75 14.75  
6 9112206782 19.00 19.00  
7 9112206899 19.00 19.00  
8 9012202239 15.75 15.75  
9 8912201759 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
10 9112206940 20.00 20.00  
11 9012202250 20.00 20.00  
12 8912201763 19.50 19.50  
13 9112206897 17.00 17.00  

 

 
سال و نيمسال : 1393-1 كد درس و گروه : 1021904-1752 نام درس : اخلاق اسلامي (4)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 15/11/93
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه كتبي نهايي
1 9212206548 17.00 17.00
2 9212206541 20.00 20.00
3 9212206552 20.00 20.00
4 9212206538 20.00 20.00
5 9212206530 17.50 17.50
6 9212206544 19.25 19.25
7 9212206531 19.00 19.00
8 9312208030 0.00 0.00
9 9212206529 16.75 16.75
10 9212206533 19.50 19.50
11 9212211054 16.50 16.50
12 9212206539 19.25 19.25

 

 
سال و نيمسال : 1393-1 كد درس و گروه : 1021904-1751 نام درس : اخلاق اسلامي (4)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 15/11/93
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت
1 9212206800 17.25 17.25 مهمان
2 9212206509 19.00 19.00  
3 9212206525 19.25 19.25  
4 9212206505 19.00 19.00  
5 9212206523 19.50 19.50  
6 9212206467 19.25 19.25  
7 9212206526 19.00 19.00  
8 9212206507 17.75 17.75  
9 9212206521 19.00 19.00  
10 9212206513 18.75 18.75  

گروه آموزشی فقه

نام درس: احكام‌عمومي‌(3) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1752-1021339
تعداد طلبه: 12 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: فقه
نام استاد: زارع مریم تعداد واحد: 3.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت تحصيلي ترم
1 9212206548 20.00 14.50 15.60  
2 9212206541 20.00 19.50 19.60  
3 9212206552 20.00 19.00 19.20  
4 9212206538 20.00 19.50 19.60  
5 9212206530 20.00 18.00 18.40  
6 9212206544 17.00 15.00 15.40  
7 9212206531 20.00 17.50 18.00  
8 9212206529 20.00 16.50 17.20  
9 9112206881 19.00 8.50 10.60  
10 9212206533 20.00 19.50 19.60  
11 9212211054 20.00 19.00 19.20  
12 9212206539 20.00 19.00 19.20 مرخصي با امتحان

 

 

 
سال و نيمسال : 1393-1 كد درس و گروه : 1021424-1751 نام درس : اصول فقه(4)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 15/11/93
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 8912201741 غ‌م 13.50 13.50  
2 8912206354 0.00 18.00 14.40  
3 8912201743 20.00 18.00 18.40  
4 8712202285 18.50 16.00 16.50  
5 8912201746 20.00 20.00 20.00  
6 8812202816 0.00 16.00 12.80 مهمان امتحاني
7 85234418 20.00 18.50 18.80  
8 8912201761 20.00 14.00 15.20  
9 8912201762 20.00 11.00 12.80  
10 8812203326 19.00 11.50 13.00  
11 8712201320 0.00 غ‌م 0.00  
12 8912201768 غ‌م 16.00 16.00  

 

 
سال و نيمسال : 1393-1 كد درس و گروه : 1021422-1758 نام درس : اصول فقه(2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 15/11/93
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي
1 9012202206 0.00 غ‌م 0.00
2 8812205452 16.00 11.00 12.00

 

 
سال و نيمسال : 1393-1 كد درس و گروه : 1021422-1751 نام درس : اصول فقه(2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 17 تاريخ تهيه : 15/11/93
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9012202198 16.50 17.00 16.90  
2 9012202203 12.50 11.50 11.70  
3 8812205779 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
4 9012202080 14.50 13.50 13.70 مهمان
5 9012202208 20.00 18.00 18.40  
6 8712201308 0.00 15.00 12.00 مهمان امتحاني
7 9012202082 19.50 13.50 14.70 مهمان
8 8812201731 0.00 0.00 0.00  
9 891420107 20.00 17.00 17.60  
10 9012202225 20.00 15.00 16.00  
11 9012202229 20.00 19.00 19.20  
12 8812202332 7.50 غ‌م 0.00 مهمان
13 8912201751 0.00 غ‌م 0.00  
14 9012202242 18.50 13.00 14.10  
15 8812201194 0.00 7.50 6.00 مهمان امتحاني
16 9012202248 18.00 12.00 13.20  
17 8712201320 0.00 غ‌م 0.00  

 

 
سال و نيمسال : 1393-1 كد درس و گروه : 1021417-1752 نام درس : اصول فقه(1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 7 تاريخ تهيه : 15/11/93
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه كتبي نهايي
1 9012202205 16.00 16.00
2 9012202220 20.00 20.00
3 9112206901 14.00 14.00
4 8812201974 غ‌م 0.00
5 9012202230 19.00 19.00
6 9012202247 16.50 16.50
7 8712201320 غ‌م 0.00

 

 
سال و نيمسال : 1393-1 كد درس و گروه : 1021407-1752 نام درس : اصول‌فقه‌(1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 4 تاريخ تهيه : 15/11/93
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه كتبي نهايي
1 9012202199 17.50 17.50
2 9012202204 19.00 19.00
3 9012202237 16.50 16.50
4 9012202243 19.50 19.50

 

 
سال و نيمسال : 1393-1 كد درس و گروه : 1021323-1751 نام درس : فقه‌استدلالي‌(3)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 7 تاريخ تهيه : 15/11/93
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 8912201741 15.00 غ‌م 0.00  
2 8912206354 18.00 19.00 18.80  
3 8912201743 20.00 16.50 17.20  
4 8912201746 20.00 19.00 19.20  
5 8912201761 18.00 15.50 16.00  
6 8912201762 17.00 14.50 15.00  
7 8812203326 -- 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي

 

 
سال و نيمسال : 1393-1 كد درس و گروه : 1021321-1758 نام درس : فقه استدلالي‌(1)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 15/11/93
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي
1 9012202206 غ‌م غ‌م 0.00
2 8812205452 غ‌م 10.50 10.50

 

 
سال و نيمسال : 1393-1 كد درس و گروه : 1021321-1751 نام درس : فقه استدلالي‌(1)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 16 تاريخ تهيه : 15/11/93
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9012202198 18.00 15.75 16.20  
2 9012202203 17.50 17.50 17.50  
3 8812205779 0.00 -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
4 9012202080 18.50 18.00 18.10 مهمان
5 9012202208 18.50 19.50 19.30  
6 9012202082 18.00 19.50 19.20 مهمان
7 8812201731 0.00 -- 0.00  
8 8812201974 9.25 13.50 12.65  
9 9012202225 20.00 20.00 20.00  
10 9012202229 20.00 20.00 20.00  
11 8812202332 0.00 -- 0.00 مهمان
12 8912201751 17.50 18.75 18.50  
13 8912201754 0.00 غ‌م 0.00  
14 9012202242 15.50 13.25 13.70  
15 9012202248 15.00 16.00 15.80  
16 8912201763 15.00 19.00 18.20  

 

نام درس: فقه غير استدلالي‌ نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1751-1021305
تعداد طلبه: 13 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: فقه
نام استاد: ایپکچی فاطمه تعداد واحد: 4.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق كتبي نهايي وضعيت تحصيلي ترم
1 9112206900 20.00 4.00 16.00 20.00  
2 9112206886 0.00 0.00 0.00 0.00  
3 9012202217 0.00 0.00 0.00 0.00  
4 9112206901 16.00 4.00 16.00 19.20  
5 9112206902 17.00 4.00 16.00 19.40  
6 9012202226 20.00 4.00 16.00 20.00  
7 9112206903 0.00 4.00 16.00 16.00  
8 9012202937 0.00 4.00 16.00 16.00  
9 9112206782 20.00 4.00 16.00 20.00  
10 9012202239 18.00 4.00 16.00 19.60  
11 9112206940 20.00 4.00 16.00 20.00  
12 9012202250 0.00 4.00 16.00 16.00 مرخصي با امتحان
13 9112206897 19.00 4.00 16.00 19.80  

 

 

نام درس: احكام عمومي(1) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1751-1021344
تعداد طلبه: 28 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: فقه
نام استاد: دیانتی فاطمه تعداد واحد: 4.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي
1 9312208282 19.00 18.00 18.20
2 9312208062 0.00 0.00 0.00
3 9312208022 17.00 13.50 14.20
4 9312208070 19.00 15.50 16.20
5 9312208051 20.00 16.00 16.80
6 9312208280 0.00 0.00 0.00
7 9312208048 19.50 16.50 17.10
8 9312208055 20.00 18.50 18.80
9 9312208368 20.00 18.50 18.80
10 9312208033 19.50 17.00 17.50
11 9312211160 0.00 0.00 0.00
12 9312208027 19.50 17.75 18.10
13 9312208356 0.00 0.00 0.00
14 9312208083 20.00 16.00 16.80
15 9312208058 15.50 15.50 15.50
16 9312208039 19.50 18.50 18.70
17 9312208294 19.50 17.00 17.50
18 9312208042 20.00 19.00 19.20
19 9312208053 0.00 14.00 11.20
20 9312208020 0.00 0.00 0.00
21 9312208277 0.00 0.00 0.00
22 9312208399 0.00 0.00 0.00
23 9312208066 0.00 0.00 0.00
24 9312208285 0.00 0.00 0.00
25 9312208036 20.00 18.00 18.40
26 9312208045 17.50 14.50 15.10
27 9312208023 20.00 17.00 17.60
28 9312208079 17.50 16.00 16.30

 

 

نام درس: احكام‌عمومي‌(3) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1751-1021339
تعداد طلبه: 11 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: فقه
نام استاد: زارع مریم تعداد واحد: 3.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي
1 9212206800 20.00 17.50 18.00
2 9212206509 20.00 19.00 19.20
3 9212206525 20.00 19.00 19.20
4 9212206505 0.00 0.00 0.00
5 9212206523 20.00 20.00 20.00
6 9212206467 20.00 20.00 20.00
7 9212200206 20.00 19.50 19.60
8 9212206526 20.00 19.50 19.60
9 9112206895 20.00 15.50 16.40
10 9212206507 20.00 19.00 19.20
11 9212206513 20.00 19.50 19.60
نام درس: اصول فقه(2) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1751-1021422
تعداد طلبه: 17 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: اصول فقه
نام استاد: حسینی مهر انگیز تعداد واحد: 4.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت تحصيلي ترم
1 9012202198 16.50 16.50 16.50  
2 9012202203 12.50 11.00 11.30  
3 8812205779 0.00 0.00 0.00  
4 9012202080 14.50 13.00 13.30  
5 9012202208 20.00 17.50 18.00 مرخصي با امتحان
6 8712201308 0.00 15.00 12.00 مرخصي با امتحان
7 9012202082 19.50 13.50 14.70  
7 9012202082 19.50 13.50 14.70  
8 8812201731 0.00 0.00 0.00  
9 891420107 20.00 17.00 17.60  
10 9012202225 20.00 14.50 15.60  
11 9012202229 0.00 19.00 15.20  
12 8812202332 7.50 0.00 1.50  
13 8912201751 0.00 0.00 0.00  
14 9012202242 18.50 12.00 13.30  
15 8812201194 0.00 7.50 6.00 مرخصي با امتحان
15 8812201194 0.00 7.50 6.00 مرخصي با امتحان
16 9012202248 18.00 12.00 13.20  
17 8712201320 0.00 0.00 0.00  

 

 

نام درس: اصول فقه(4) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1751-1021424
تعداد طلبه: 12 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: اصول فقه
نام استاد: حسینی مهر انگیز تعداد واحد: 4.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي
1 8912201741 0.00 13.50 10.80
2 8912206354 0.00 18.00 14.40
3 8912201743 20.00 18.00 18.40
4 8712202285 18.50 16.00 16.50
5 8912201746 20.00 20.00 20.00
6 8812202816 0.00 16.00 12.80
7 85234418 20.00 18.50 18.80
8 8912201761 20.00 14.00 15.20
9 8912201762 20.00 11.00 12.80
10 8812203326 19.00 11.50 13.00
11 8712201320 0.00 3.00 2.40
12 8912201768 0.00 16.00 12.80

 

 

نام درس: اصول‌فقه‌(1) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1752-1021407
تعداد طلبه: 4 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: اصول فقه
نام استاد: حسینی مهر انگیز تعداد واحد: 2.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه كتبي نهايي
1 9012202199 17.50 17.50
2 9012202204 19.00 19.00
3 9012202237 16.50 16.50
4 9012202243 19.50 19.50

 

 

نام درس: اصول فقه(1) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1752-1021417
تعداد طلبه: 7 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: اصول فقه
نام استاد: حسینی مهر انگیز تعداد واحد: 2.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه كتبي نهايي
1 9012202205 16.00 16.00
2 9012202220 20.00 20.00
3 9112206901 14.00 14.00
4 8812201974 غيبت موجه 0.00
5 9012202230 19.00 19.00
6 9012202247 16.50 16.50
7 8712201320 0.00 0.00
نام درس: فلسفه(2) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1758-1021742
تعداد طلبه: 2 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: منطق و فلسفه
نام استاد: غفوری جمیله تعداد واحد: 3.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي
1 8712203211 غيبت موجه 12.00 12.00
2 8712203254 0.00 0.00 0.00

 

نام درس: فلسفه (2) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1751-1021705
تعداد طلبه: 7 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: منطق و فلسفه
نام استاد: نصیری عاطفه تعداد واحد: 4.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي
1 8912201741 19.00 19.00 19.00
2 8912206354 20.00 20.00 20.00
3 8912201743 20.00 20.00 20.00
4 8912201746 20.00 20.00 20.00
5 8912201761 19.50 19.00 19.10
6 8912201762 20.00 17.00 17.60
7 8912201768 20.00 19.50 19.60

 

نام درس: فلسفه(2) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1751-1021742
تعداد طلبه: 3 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: منطق و فلسفه
نام استاد: غفوری جمیله تعداد واحد: 3.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي
1 8712202285 12.00 19.50 18.00
2 85234418 20.00 20.00 20.00
3 8712203694 0.00 0.00 0.00

 

نام درس: منطق(1) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1751-1021739
تعداد طلبه: 18 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: منطق و فلسفه
نام استاد: غفوری جمیله تعداد واحد: 3.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت تحصيلي ترم
1 8912201740 12.00 10.00 10.40  
2 9112206900 17.50 18.00 17.90  
3 9012202217 0.00 0.00 0.00  
4 8912201745 0.00 0.00 0.00  
5 9112206901 16.00 16.00 16.00  
6 9112206902 19.00 19.50 19.40  
7 9012202226 19.50 19.50 19.50  
8 9012202227 18.00 17.00 17.20  
9 9112206903 19.50 17.50 17.90  
10 9012202937 غيبت موجه 0.00 0.00  
11 8912201754 غيبت موجه 0.00 0.00  
12 9112206782 19.00 18.50 18.60  
13 9012202239 16.00 16.50 16.40  
14 8912201759 0.00 0.00 0.00  
15 9112206940 20.00 19.50 19.60  
16 9012202250 غيبت موجه 19.00 19.00 مرخصي با امتحان
17 8912201763 18.00 17.50 17.60  
18 9112206897 17.50 17.50 17.50  

 

نام درس: منطق‌(2) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1752-1021711
تعداد طلبه: 9 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: منطق و فلسفه
نام استاد: غفوری جمیله تعداد واحد: 4.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي
1 9012202199 18.50 17.00 17.30
2 9012202204 20.00 20.00 20.00
3 9012202205 20.00 19.00 19.20
4 9012202220 20.00 20.00 20.00
5 9012202230 غيبت موجه 19.50 19.50
6 9012202231 19.00 18.00 18.20
7 9012202237 18.00 17.00 17.20
8 9012202243 20.00 20.00 20.00
9 9012202247 15.00 18.00 17.40

 

نام درس: منطق (3) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1751-1021703
تعداد طلبه: 12 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: منطق و فلسفه
نام استاد: غفوری جمیله تعداد واحد: 3.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت تحصيلي ترم
1 9012202198 18.00 18.00 18.00  
2 9012202203 17.00 17.50 17.40  
3 9012202080 16.00 19.00 18.40  
4 9012202208 غيبت موجه 17.50 17.50 مرخصي با امتحان
5 9012202082 18.00 18.50 18.40  
5 9012202082 18.00 18.50 18.40  
6 8812201731 غيبت موجه 0.00 0.00  
7 891420107 20.00 19.00 19.20  
8 9012202225 19.00 20.00 19.80  
9 9012202229 18.50 18.50 18.50  
10 8812202332 14.00 0.00 2.80  
11 8912201751 19.50 19.00 19.10  
12 9012202248 17.00 14.00 14.60  

 

 <

گروه آموزشی عقاید و کلام

 
سال و نيمسال : 1393-1 كد درس و گروه : 1021603-1751 نام درس : عقايد استدلالي (3)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 4 تاريخ تهيه : 15/11/93
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه كتبي نهايي
1 9012202202 13.00 13.00
2 9012202217 غ‌م 0.00
3 891420107 غ‌م 0.00
4 9012202239 17.50 17.50

 

 
سال و نيمسال : 1393-1 كد درس و گروه : 1021617-1752 نام درس : اديان‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 9 تاريخ تهيه : 15/11/93
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي كتبي نهايي
1 9012202199 4.00 14.50 18.50
2 9012202204 4.00 14.50 18.50
3 9012202205 4.00 16.00 20.00
4 9012202220 4.00 16.00 20.00
5 9012202230 4.00 15.00 19.00
6 9012202231 3.00 15.00 18.00
7 9012202237 4.00 16.00 20.00
8 9012202243 4.00 15.50 19.50
9 9012202247 3.00 12.00 15.00

 

 
سال و نيمسال : 1393-1 كد درس و گروه : 1021617-1751 نام درس : اديان‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 19 تاريخ تهيه : 15/11/93
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 8912201741 4.00 15.00 19.00  
2 86221100 2.00 14.50 16.50  
3 8912206354 4.00 16.00 20.00  
4 8912201743 4.00 16.00 20.00  
5 9012202219 4.00 16.00 20.00  
6 8912201745 2.00 14.50 16.50  
7 8812201974 4.00 16.00 20.00  
8 9212200207 4.00 16.00 20.00  
9 9212200206 3.00 غ‌م 0.00  
10 8912201746 4.00 16.00 20.00  
11 8912201751 3.00 16.00 19.00  
12 8912201754 -- 0.00 0.00  
13 85234418 4.00 16.00 20.00  
14 8912201759 -- 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
15 8912201761 2.00 14.00 16.00  
16 8912201762 2.00 14.00 16.00  
17 8912201760 2.00 14.50 16.50  
18 8912201763 4.00 16.00 20.00  
19 8912201768 2.00 15.50 17.50  

 

 
سال و نيمسال : 1393-1 كد درس و گروه : 1021628-1752 نام درس : عقايد استدلالي(3)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 14 تاريخ تهيه : 15/11/93
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه كتبي نهايي
1 9112206864 19.50 19.50
2 9112206870 10.00 10.00
3 9112206886 15.00 15.00
4 9112206868 غ‌م 0.00
5 9112206876 17.50 17.50
6 9112206882 20.00 20.00
7 9112206883 غ‌م 0.00
8 9112206896 19.00 19.00
9 9112206861 13.50 13.50
10 9112206875 16.00 16.00
11 9112206874 18.50 18.50
12 9112206865 17.50 17.50
13 9112206869 15.50 15.50
14 9112206880 17.50 17.50

 

 
سال و نيمسال : 1393-1 كد درس و گروه : 1021605-1751 نام درس : آشنايي‌بافرق‌ومذاهب‌اسلامي‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 15 تاريخ تهيه : 15/11/93
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت
1 9012202198 16.00 16.00  
2 9012202203 18.50 18.50  
3 9012202080 19.00 19.00 مهمان
4 9012202208 18.50 18.50  
5 9012202082 15.50 15.50 مهمان
6 9012202219 غ‌م 0.00  
7 8912201745 14.50 14.50  
8 9212200206 غ‌م 0.00  
9 9012202225 17.50 17.50  
10 9012202229 20.00 20.00  
11 8812202332 غ‌م 0.00 مهمان
12 8912201751 18.00 18.00  
13 9012202242 16.00 16.00  
14 8912201759 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
15 9012202248 15.50 15.50  

 

نام درس: عقايد استدلالي(1) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1751-1021632
تعداد طلبه: 13 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: عقايد و كلام
نام استاد: دانشفر زهرا تعداد واحد: 4.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي
1 9212206800 18.00 12.00 13.20
2 9212206509 19.50 14.00 15.10
3 9212206525 19.00 12.00 13.40
4 9212206523 18.00 12.00 13.20
5 9212206467 20.00 16.50 17.20
6 9312208030 0.00 0.00 0.00
7 9212200206 16.00 11.00 12.00
8 9312208356 0.00 0.00 0.00
9 9212206526 14.00 15.00 14.80
10 9312208066 0.00 0.00 0.00
11 9212206507 19.00 12.00 13.40
12 9212206521 20.00 17.00 17.60
13 9212206513 20.00 17.50 18.00

 

نام درس: عقايد استدلالي(3) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1752-1021628
تعداد طلبه: 14 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: عقايد و كلام
نام استاد: نویدی جمیله تعداد واحد: 2.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه كتبي نهايي
1 9112206864 19.50 19.50
2 9112206870 10.00 10.00
3 9112206886 15.00 15.00
4 9112206868 0.00 0.00
5 9112206876 17.50 17.50
6 9112206882 20.00 20.00
7 9112206883 0.00 0.00
8 9112206896 19.00 19.00
9 9112206861 0.00 0.00
10 9112206875 16.00 16.00
11 9112206874 18.50 18.50
12 9112206865 17.50 17.50
13 9112206869 15.50 15.50
14 9112206880 17.50 17.50

 

نام درس: عقايد استدلالي(3) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1751-1021628
تعداد طلبه: 8 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: عقايد و كلام
نام استاد: نویدی جمیله تعداد واحد: 2.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت تحصيلي ترم
1 9112206900 19.00 19.00  
2 9112206902 12.00 12.00  
3 9012202226 18.00 18.00  
4 9112206903 12.00 12.00  
5 9112206782 16.50 16.50  
6 9112206940 20.00 20.00  
7 9012202250 20.00 20.00 مرخصي با امتحان
8 9112206897 17.00 17.00  

 

نام درس: عقايد استدلالي(1) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1752-1021632
تعداد طلبه: 12 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: عقايد و كلام
نام استاد: دانشفر زهرا تعداد واحد: 4.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت تحصيلي ترم
1 9212206548 14.00 11.50 12.00  
2 9212206541 19.50 15.00 15.90  
3 9212206552 19.00 14.50 15.40  
4 9212206538 20.00 14.00 15.20  
5 9212206530 17.00 13.00 13.80  
6 9212206544 0.00 6.50 5.20  
7 9212206531 15.00 14.00 14.20  
8 9212206529 19.00 10.50 12.20  
9 9112206867 17.00 10.75 12.00  
10 9212206533 20.00 18.00 18.40  
11 9212211054 14.00 11.50 12.00  
12 9212206539 0.00 10.00 8.00 مرخصي با امتحان
نام درس: تفسير ترتيبي(1) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1752-1021258
تعداد طلبه: 28 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: قرآن كريم
نام استاد: ماهری معصومه تعداد واحد: 4.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق كتبي نهايي
1 9012202199 18.50 4.00 15.50 19.30
2 9012202204 19.00 4.00 15.00 19.00
3 9012202205 19.00 4.00 15.00 19.00
4 9112206864 18.00 0.00 15.25 15.80
5 9112206886 16.00 3.00 13.50 16.40
6 9112206876 16.00 0.00 13.50 14.00
7 9112206872 0.00 0.00 14.00 11.20
8 9012202220 19.00 4.00 15.50 19.40
9 9012202221 0.00 0.00 0.00 0.00
10 8912201745 0.00 0.00 0.00 0.00
11 9112206882 20.00 0.00 16.00 16.80
12 9112206883 18.00 0.00 12.50 13.60
13 9112206896 20.00 0.00 15.50 16.40
14 9012202230 18.00 4.00 14.00 18.00
15 9012202231 18.50 4.00 14.00 18.10
16 9112206861 0.00 4.00 11.50 12.40
17 9112206875 20.00 0.00 15.25 16.20
18 9112206874 20.00 0.00 15.25 16.20
19 9112206865 20.00 0.00 15.00 16.00
20 9112206871 17.50 0.00 11.00 12.30
21 9012202237 19.00 4.00 4.50 10.60
22 9112206881 9.50 0.00 13.00 12.30
23 9012202242 15.50 0.00 10.50 11.50
24 9112206867 18.50 0.00 0.00 3.70
25 9012202243 19.00 4.00 15.00 19.00
26 9012202247 18.00 4.00 13.50 17.60
27 9112206869 20.00 0.00 14.00 15.20
28 9112206880 14.00 0.00 13.00 13.20

 

نام درس: تفسير ترتيبي(1) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1751-1021258
تعداد طلبه: 18 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: قرآن كريم
نام استاد: هراتیان نژادی مریم تعداد واحد: 4.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت تحصيلي ترم
1 8912201740 15.00 9.50 10.60  
2 9012202202 0.00 0.00 0.00  
3 9112206900 20.00 15.50 16.40  
4 9112208854 15.50 11.50 12.30  
5 9012202217 0.00 0.00 0.00  
6 9112206901 16.00 13.00 13.60  
7 9112206902 15.00 14.00 14.20  
8 9012202226 20.00 16.00 16.80  
9 9012202227 17.50 0.00 3.50  
10 9112206903 14.00 0.00 2.80  
11 9112206895 14.00 9.75 10.60  
12 9112206782 17.00 15.50 15.80  
13 9112206899 18.50 14.50 15.30  
14 8912201759 0.00 0.00 0.00  
15 9112206940 20.00 15.50 16.40  
16 9012202250 غيبت موجه 15.00 15.00 مرخصي با امتحان
17 8912201763 20.00 14.50 15.60  
18 9112206897 14.50 14.00 14.10  

 

نام درس: تفسير ترتيبي(3) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1751-1021251
تعداد طلبه: 13 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: قرآن كريم
نام استاد: روحانی موید هایده تعداد واحد: 3.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي
1 8912201741 20.00 20.00 20.00
2 8812205779 غيبت موجه 14.00 14.00
3 8912206354 20.00 20.00 20.00
4 8912201743 20.00 20.00 20.00
5 8812201731 0.00 0.00 0.00
6 8712202285 16.75 19.50 18.95
7 8812201974 17.00 18.50 18.20
8 8912201746 20.00 20.00 20.00
9 8912201761 17.25 19.50 19.05
10 8912201762 20.00 20.00 20.00
11 8812203326 18.00 19.50 19.20
12 8912201760 غيبت موجه 14.00 14.00
13 8912201768 غيبت موجه 20.00 20.00

 

نام درس: حفظ قرآن(1) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1752-1021248
تعداد طلبه: 14 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: قرآن كريم
نام استاد: یزدانی زاده فاطمه تعداد واحد: 0.50 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه تحقيق كتبي نهايي وضعيت تحصيلي ترم
1 9212206548 16.00 4.00 20.00  
2 9212206541 16.00 4.00 20.00  
3 9212206552 16.00 4.00 20.00  
4 9212206538 16.00 4.00 20.00  
5 9212206530 16.00 3.00 19.00  
6 9112208854 0.00 0.00 0.00  
7 9112206866 0.00 0.00 0.00  
8 9212206544 16.00 3.00 19.00  
9 9212206531 16.00 4.00 20.00  
10 891420107 0.00 0.00 0.00  
11 9212206529 16.00 4.00 20.00  
12 9212206533 16.00 4.00 20.00  
13 8912201759 0.00 0.00 0.00  
14 9212206539 16.00 4.00 20.00 مرخصي با امتحان

 

نام درس: حفظ قرآن(2) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1751-1021249
تعداد طلبه: 12 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: قرآن كريم
نام استاد: یزدانی زاده فاطمه تعداد واحد: 0.50 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه تحقيق نهايي
1 9212206509 20.00 20.00
2 9212206525 20.00 20.00
3 9112206866 20.00 20.00
4 9212206523 0.00 0.00
5 9212206467 20.00 20.00
6 9012202221 0.00 0.00
7 9212206526 20.00 20.00
8 9112206881 0.00 0.00
9 9012202239 0.00 0.00
10 9212206507 19.50 19.50
11 9212206521 20.00 20.00
12 9212206513 20.00 20.00

 

نام درس: روان خواني نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1751-1021242
تعداد طلبه: 29 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: قرآن كريم
نام استاد: یزدانی زاده فاطمه تعداد واحد: 1.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه تحقيق كتبي نهايي
1 9312208282 15.00 5.00 20.00
2 9312208062 0.00 0.00 0.00
3 9312208022 0.00 0.00 0.00
4 9312208070 15.00 4.50 19.50
5 9312208051 15.00 4.50 19.50
6 9312208280 0.00 0.00 0.00
7 9312208048 15.00 5.00 20.00
8 9312208055 15.00 4.50 19.50
9 9312208368 15.00 4.50 19.50
10 9312208033 15.00 4.50 19.50
11 9312211160 0.00 0.00 0.00
12 9312208027 15.00 5.00 20.00
13 9212200206 0.00 0.00 0.00
14 9312208356 0.00 0.00 0.00
15 9312208083 15.00 4.50 19.50
16 9312208058 15.00 4.25 19.25
17 9312208039 15.00 4.50 19.50
18 9312208294 15.00 5.00 20.00
19 9312208042 15.00 4.75 19.75
20 9312208053 15.00 4.50 19.50
21 9312208020 0.00 0.00 0.00
22 9312208277 0.00 0.00 0.00
23 9312208399 0.00 0.00 0.00
24 9212211054 0.00 0.00 0.00
25 9012202247 15.00 4.50 19.50
26 9312208036 15.00 5.00 20.00
27 9312208045 15.00 4.75 19.75
28 9312208023 15.00 4.75 19.75
29 9312208079 15.00 4.50 19.50

 

نام درس: تجويد نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1751-1021243
تعداد طلبه: 27 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: قرآن كريم
نام استاد: یزدانی زاده فاطمه تعداد واحد: 2.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه تحقيق كتبي نهايي
1 9312208282 12.00 8.00 20.00
2 9312208062 0.00 0.00 0.00
3 9312208022 0.00 0.00 0.00
4 9312208070 12.00 7.50 19.50
5 9312208051 12.00 8.00 20.00
6 9112208854 0.00 0.00 0.00
7 9312208280 0.00 0.00 0.00
8 9312208048 12.00 8.00 20.00
9 9312208055 12.00 8.00 20.00
10 9312208030 0.00 0.00 0.00
11 9312208368 12.00 8.00 20.00
12 9312208033 12.00 8.00 20.00
13 9312211160 0.00 0.00 0.00
14 9312208027 12.00 8.00 20.00
15 9312208083 12.00 8.00 20.00
16 9312208058 12.00 8.00 20.00
17 9312208039 12.00 8.00 20.00
18 9312208294 12.00 8.00 20.00
19 9312208042 12.00 8.00 20.00
20 9312208053 12.00 6.00 18.00
21 9312208020 0.00 0.00 0.00
22 9312208277 0.00 0.00 0.00
23 9312208399 0.00 0.00 0.00
24 9312208036 12.00 8.00 20.00
25 9312208045 12.00 8.00 20.00
26 9312208023 12.00 7.50 19.50
27 9312208079 12.00 8.00 20.00

 

 

 

 
سال و نيمسال : 1393-1 كد درس و گروه : 1021238-1752 نام درس : علوم قرآن‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 14 تاريخ تهيه : 15/11/93
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي
1 9212206548 2.00 10.00 -- 12.00
2 9212206541 4.00 15.50 -- 19.50
3 9212206552 3.00 14.00 -- 17.00
4 9112206870 3.00 9.50 -- 12.50
5 9212206538 4.00 16.00 -- 20.00
6 9212206530 3.00 13.00 -- 16.00
7 9212206544 2.00 10.00 -- 12.00
8 9212206531 3.00 12.00 -- 15.00
9 9212206529 3.00 12.00 -- 15.00
10 9112206871 2.00 11.00 -- 13.00
11 9212206533 4.00 14.50 -- 18.50
12 9212211054 2.00 10.00 -- 12.00
13 9212206539 3.00 14.50 -- 17.50
14 9112206880 3.00 15.00 -- 18.00

 

 
سال و نيمسال : 1393-1 كد درس و گروه : 1021238-1751 نام درس : علوم قرآن‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 16 تاريخ تهيه : 15/11/93
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9212206800 4.00 14.00 18.00 مهمان
2 8912201740 2.00 11.50 13.50  
3 9212206509 2.00 12.00 14.00  
4 9212206525 3.00 13.50 16.50  
5 9112206866 0.00 0.00 0.00  
6 9212206505 0.00 غ‌م 0.00  
7 9212206523 2.50 11.00 13.50  
8 9212206467 4.00 16.00 20.00  
9 891420107 4.00 16.00 20.00  
10 9312208356 0.00 0.00 0.00  
11 9212206526 4.00 14.50 18.50  
12 9312208066 0.00 0.00 0.00  
13 9312208285 0.00 0.00 0.00  
14 9212206507 3.00 14.50 17.50  
15 9212206521 4.00 14.50 18.50  
16 9212206513 3.00 13.50 16.50  

 

 
سال و نيمسال : 1393-1 كد درس و گروه : 1021208-1751 نام درس : تفسير ترتيبي (2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 15/11/93
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202198 -- -- 16.00 -- 16.00  
2 9012202203 -- -- 13.50 -- 13.50  
3 9012202080 -- -- 16.50 -- 16.50 مهمان
4 9012202208 -- -- 18.50 -- 18.50  
5 9012202082 -- -- 16.25 -- 16.25 مهمان
6 8912201745 -- -- 12.25 -- 12.25  
7 9012202225 -- -- 19.50 -- 19.50  
8 9012202229 -- -- 18.50 -- 18.50  
9 8812202332 -- -- غ‌م -- 0.00 مهمان
10 9012202248 -- -- غ‌م -- 0.00  

گروه آموزشی تاریخ

نام درس: تاريخ تحليلي اسلام (1) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1751-1021820
تعداد طلبه: 25 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: تاريخ
نام استاد: حسینی زهرا تعداد واحد: 2.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه تحقيق كتبي نهايي
1 9312208282 4.00 16.00 20.00
2 9312208062 0.00 0.00 0.00
3 9312208022 4.00 14.50 18.50
4 9312208070 4.00 15.00 19.00
5 9312208051 0.00 16.00 16.00
6 9312208048 4.00 12.00 16.00
7 9312208055 4.00 16.00 20.00
8 9312208030 0.00 0.00 0.00
9 9312208368 4.00 16.00 20.00
10 9312208033 4.00 15.00 19.00
11 9312211160 0.00 0.00 0.00
12 9312208027 4.00 15.50 19.50
13 9312208083 4.00 16.00 20.00
14 9312208058 4.00 10.00 14.00
15 9312208039 4.00 16.00 20.00
16 9312208294 4.00 16.00 20.00
17 9312208042 4.00 16.00 20.00
18 9312208053 4.00 16.00 20.00
19 9312208020 0.00 0.00 0.00
20 9312208399 0.00 0.00 0.00
21 9012202243 4.00 16.00 20.00
22 9312208036 4.00 16.00 20.00
23 9312208045 4.00 16.00 20.00
24 9312208023 4.00 16.00 20.00
25 9312208079 4.00 16.00 20.00

 

 

نام درس: تاريخ تحليلي اسلام (1) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1751-1021820
تعداد طلبه: 25 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: تاريخ
نام استاد: حسینی زهراسادات تعداد واحد: 2.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه تحقيق كتبي نهايي
1 9312208282 4.00 16.00 20.00
2 9312208062 0.00 0.00 0.00
3 9312208022 4.00 14.50 18.50
4 9312208070 4.00 15.00 19.00
5 9312208051 0.00 16.00 16.00
6 9312208048 4.00 12.00 16.00
7 9312208055 4.00 16.00 20.00
8 9312208030 0.00 0.00 0.00
9 9312208368 4.00 16.00 20.00
10 9312208033 4.00 15.00 19.00
11 9312211160 0.00 0.00 0.00
12 9312208027 4.00 15.50 19.50
13 9312208083 4.00 16.00 20.00
14 9312208058 4.00 10.00 14.00
15 9312208039 4.00 16.00 20.00
16 9312208294 4.00 16.00 20.00
17 9312208042 4.00 16.00 20.00
18 9312208053 4.00 16.00 20.00
19 9312208020 0.00 0.00 0.00
20 9312208399 0.00 0.00 0.00
21 9012202243 4.00 16.00 20.00
22 9312208036 4.00 16.00 20.00
23 9312208045 4.00 16.00 20.00
24 9312208023 4.00 16.00 20.00
25 9312208079 4.00 16.00 20.00

 

 

نام درس: تاريخ تحليلي اسلام(3) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1751-1021823
تعداد طلبه: 13 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: تاريخ
نام استاد: حسینی زهرا تعداد واحد: 2.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه تحقيق كتبي نهايي
1 9212206800 4.00 15.00 19.00
2 9212206509 4.00 16.00 20.00
3 9212206525 4.00 16.00 20.00
4 9112206866 0.00 0.00 0.00
5 9212206505 4.00 13.00 17.00
6 9212206523 4.00 15.00 19.00
7 9212206467 4.00 16.00 20.00
8 9312210532 0.00 0.00 0.00
9 9212206526 4.00 16.00 20.00
10 9112206895 4.00 15.00 19.00
11 9212206507 4.00 16.00 20.00
12 9212206521 4.00 16.00 20.00
13 9212206513 4.00 16.00 20.00

 

 

نام درس: تاريخ‌تشيع‌ نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1751-1021813
تعداد طلبه: 18 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: تاريخ
نام استاد: حسینی زهرا تعداد واحد: 2.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه كتبي نهايي
1 9212206800 19.00 19.00
2 9212206509 20.00 20.00
3 9212206525 20.00 20.00
4 9112206866 0.00 0.00
5 9212206505 0.00 0.00
6 9212206523 20.00 20.00
7 9212206467 20.00 20.00
8 891420107 20.00 20.00
9 9112206882 20.00 20.00
10 9212200206 0.00 0.00
11 9212206526 20.00 20.00
12 9312208277 0.00 0.00
13 9112206871 18.00 18.00
14 9012202239 19.00 19.00
15 9212206507 19.00 19.00
16 8812203326 18.00 18.00
17 9212206521 20.00 20.00
18 9212206513 20.00 20.00
نام درس: ادبيات فارسي (1) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1751-1022001
تعداد طلبه: 1 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: ادبيات فارسي
نام استاد: تواناییان فرد هدی تعداد واحد: 2.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه تحقيق كتبي نهايي
1 86221100 4.00 12.25 16.25

 

 

 <

گروه آموزشی ادبیات عرب

نام درس: نحو عالي(1) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1752-1021106
تعداد طلبه: 12 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: ادبيات عرب
نام استاد: دریایی معصومه تعداد واحد: 4.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي
1 9112206864 19.00 14.75 15.60
2 9112206886 غيبت موجه 12.50 12.50
3 9112206876 17.50 12.25 13.30
4 9112206872 18.00 15.75 16.20
5 9112206882 19.00 15.75 16.40
6 9112206883 18.00 9.25 11.00
7 9112206896 20.00 18.50 18.80
8 9112206861 16.50 13.00 13.70
9 9112206875 17.00 13.75 14.40
10 9112206874 20.00 18.00 18.40
11 9112206865 20.00 17.75 18.20
12 9112206869 17.00 11.50 12.60

 

 

نام درس: نحو عالي (3) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1751-1021108
تعداد طلبه: 15 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: ادبيات عرب
نام استاد: باقری جورابی مهری تعداد واحد: 3.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت تحصيلي ترم
1 9012202198 15.00 13.50 13.80  
2 9012202203 12.00 14.50 14.00  
3 9012202080 12.00 16.50 15.60  
4 9012202208 20.00 19.75 19.80 مرخصي با امتحان
5 9012202082 12.00 17.50 16.40  
5 9012202082 12.00 17.50 16.40  
6 891420107 19.50 19.50 19.50  
7 8712202285 17.00 غيبت موجه 0.00  
8 9012202225 17.00 19.50 19.00  
9 9012202229 18.00 18.50 18.40  
10 84232434 غيبت موجه غيبت موجه 0.00  
11 8812202332 غيبت موجه غيبت موجه 0.00  
12 8912201751 13.00 16.00 15.40  
13 9012202242 14.50 14.50 14.50  
14 9012202248 12.00 غيبت موجه 0.00  
15 8912201760 غيبت موجه غيبت موجه 0.00  

 

 

نام درس: نحو عالي(1) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1751-1021106
تعداد طلبه: 16 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: اخلاق و تربيت اسلامي
نام استاد: باقری جورابی مهری تعداد واحد: 4.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت تحصيلي ترم
1 9112206900 15.00 15.50 15.40  
2 9012202217 غيبت موجه غيبت موجه 0.00  
3 9112206901 13.00 11.75 12.00  
4 9112206902 17.50 15.00 15.50  
5 8812201974 غيبت موجه 11.00 11.00  
6 9012202226 20.00 17.50 18.00  
7 9012202227 11.00 12.50 12.20  
8 9112206903 6.00 11.00 10.00  
9 9012202937 غيبت موجه غيبت موجه 0.00  
10 9112206782 17.50 16.50 16.70  
11 86280674 غيبت موجه غيبت موجه 0.00  
12 9012202239 13.00 11.00 11.40  
13 9112206940 20.00 18.00 18.40  
14 9012202250 غيبت موجه 18.50 18.50 مرخصي با امتحان
15 8912201763 16.50 17.50 17.30  
16 9112206897 16.00 12.50 13.20  

 

 

نام درس: نحو عالي(1) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1758-1021106
تعداد طلبه: 1 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: ادبيات عرب
نام استاد: دریایی معصومه تعداد واحد: 4.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي
1 9012202206 غيبت موجه 17.00 17.00

 

 

نام درس: نحو پيشرفته(1) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1751-1021145
تعداد طلبه: 12 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: ادبيات عرب
نام استاد: صادقی چهار ده زهرا تعداد واحد: 3.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي
1 8912201740 8.50 0.00 1.70
2 9212206509 17.25 8.00 9.85
3 9112208854 15.50 9.00 10.30
4 9212206525 0.00 0.00 0.00
5 9212206523 11.00 7.00 7.80
6 9212206467 18.50 17.50 17.70
7 9212206526 0.00 12.00 9.60
8 9112206895 11.00 8.25 8.80
9 8912201754 0.00 0.00 0.00
10 9112206899 14.00 10.00 10.80
11 9212206507 14.00 13.50 13.60
12 9212206513 18.25 16.00 16.45

 

 

نام درس: نحو پيشرفته(1) نيمسال: 1-1393 شماره درس و گروه: 1752-1021145
تعداد طلبه: 15 واحدحوزوی: زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران گروه آموزشي: ادبيات عرب
نام استاد: صادقی چهار ده زهرا تعداد واحد: 3.00 تاريخ تهيه: 6/10/1393

 

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت تحصيلي ترم
1 9012202202 11.50 9.00 9.50  
2 9212206541 15.00 14.00 14.20  
3 9212206552 18.00 13.50 14.40  
4 9112206868 0.00 0.00 0.00  
5 9212206538 14.00 11.75 12.20  
6 9212206530 12.00 12.50 12.40  
7 9212206544 0.00 0.00 0.00  
8 9212206531 15.25 0.00 3.05  
9 9012202221 0.00 0.00 0.00  
10 9212206529 13.00 8.50 9.40  
11 9112206881 10.50 0.00 2.10  
12 9112206867 13.50 14.25 14.10  
13 9212206533 17.50 16.00 16.30  
14 9212206539 10.25 9.00 9.25 مرخصي با امتحان
15 9112206880 15.00 0.00 3.00  

 

 

 
سال و نيمسال : 1393-1 كد درس و گروه : 1021141-1752 نام درس : صرف متوسطه(1)
تعداد واحد : 5.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 15/11/93
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي
1 9112206870 14.00 11.50 12.00

 

 
سال و نيمسال : 1393-1 كد درس و گروه : 1021108-1758 نام درس : نحو عالي (3)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 15/11/93
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي
1 8812205452 12.00 13.00 12.80

 

 

 
سال و نيمسال : 1393-1 كد درس و گروه : 1021150-1751 نام درس : صرف(1)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 28 تاريخ تهيه : 15/11/93
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9312208282 20.00 20.00 20.00  
2 9312208062 0.00 0.00 0.00  
3 9312208022 14.75 9.00 10.15  
4 9312208070 15.75 15.75 15.75  
5 9312208051 15.75 16.00 15.95  
6 9312208280 0.00 0.00 0.00  
7 9312208048 20.00 19.75 19.80  
8 9312208055 18.00 18.75 18.60  
9 9312208368 20.00 20.00 20.00  
10 9312208033 17.75 20.00 19.55  
11 9312211160 0.00 0.00 0.00  
12 9312208027 20.00 20.00 20.00  
13 9312208356 0.00 0.00 0.00  
14 9312208083 17.75 17.50 17.55  
15 9312208058 15.00 12.75 13.20  
16 9312208039 19.75 17.75 18.15  
17 9312208294 20.00 19.00 19.20  
18 9312208042 20.00 20.00 20.00  
19 9312208053 12.00 0.00 2.40 حذف به علت غيبت كلاسي
20 9312208020 0.00 0.00 0.00  
21 9312208277 0.00 0.00 0.00  
22 9312208399 0.00 0.00 0.00  
23 9312208066 0.00 0.00 0.00  
24 9312208285 0.00 0.00 0.00  
25 9312208036 20.00 19.75 19.80  
26 9312208045 15.25 16.75 16.45  
27 9312208023 18.75 20.00 19.75  
28 9312208079 20.00 19.50 19.60  
 
 
 
 
 
 
سال و نيمسال : 1393-1 كد درس و گروه : 1021108-1752 نام درس : نحو عالي (3)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 11 تاريخ تهيه : 15/11/93
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

           
1 9012202199 19.00 18.00 18.20  
2 9012202204 19.00 18.75 18.80  
3 9012202205 20.00 19.25 19.40  
4 8812205779 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
5 8812201731 0.00 0.00 0.00  
6 9012202220 19.00 19.50 19.40  
7 9012202230 17.50 16.75 16.90  
8 9012202231 19.50 14.50 15.50  
9 9012202237 17.00 14.50 15.00  
10 9012202243 20.00 19.25 19.40  
11 9012202247 17.50 13.75 14.50