امروز جمعه, 07 مهر 1402 - Fri 09 29 2023

منو

مقاله ها

فیلتر

گروه آموزشی حقوق و سیاست

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1022301-1751 نام درس : قانون اساسي‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9212206552 -- 4.00 14.00 -- 18.00  
2 9212206509 -- 4.00 15.00 -- 19.00  
3 9112206904 -- 4.00 15.00 -- 19.00  
4 9212206523 -- 4.00 غ‌م -- 0.00  
5 9212206467 -- 4.00 14.00 -- 18.00  
6 9012202221 -- 4.00 0.00 -- 4.00  
7 9212206526 -- 4.00 14.00 -- 18.00  
8 9212206507 -- 4.00 غ‌م -- 0.00  
9 9212202428 -- 4.00 0.00 -- 4.00 مهمان
10 8912201762 -- 4.00 13.00 -- 17.00  
11 9212206521 -- 4.00 0.00 -- 4.00  
12 9212206513 -- 4.00 15.00 -- 19.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1022301-1752 نام درس : قانون اساسي‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 15 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9212206800 -- 4.00 0.00 -- 4.00 مهمان
2 9212206546 -- -- -- -- 0.00  
3 9212206548 -- 4.00 15.00 -- 19.00  
4 9212206541 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
5 9212206538 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
6 9212206530 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
7 9212206544 -- 4.00 15.00 -- 19.00  
8 9212206531 -- 4.00 14.00 -- 18.00  
9 9212206529 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
10 9112206871 -- 4.00 10.00 -- 14.00  
11 9212206532 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
12 9212206533 -- 4.00 14.00 -- 18.00  
13 9212211054 -- 4.00 13.00 -- 17.00  
14 9212206539 -- 4.00 15.00 -- 19.00  
15 9112206880 -- 4.00 16.00 -- 20.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1022304-1751 نام درس : نظام سياسي اسلام‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 20 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202198 -- -- 20.00 -- 20.00  
2 9012202202 -- -- 17.00 -- 17.00  
3 9012202203 -- -- 20.00 -- 20.00  
4 8812205779 -- -- 20.00 -- 20.00  
5 9012202080 -- -- 20.00 -- 20.00 مهمان امتحاني
6 9012202208 -- -- 20.00 -- 20.00  
7 9112206870 -- -- 20.00 -- 20.00  
8 9012202082 -- -- 20.00 -- 20.00 مهمان امتحاني
9 8812201731 -- -- 20.00 -- 20.00  
10 9012202337 -- -- 20.00 -- 20.00 مهمان
11 8812201974 -- -- 20.00 -- 20.00  
12 9212200206 -- -- -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
13 9012202225 -- -- 20.00 -- 20.00  
14 9012202229 -- -- 20.00 -- 20.00  
15 9012202233 -- -- غ‌م -- 0.00  
16 8912201751 -- -- غ‌م -- 0.00  
17 9112206895 -- -- 18.00 -- 18.00  
18 9112209103 -- -- 18.00 -- 18.00 مهمان امتحاني
19 9012202242 -- -- 20.00 -- 20.00  
20 8912201760 -- -- 0.00 -- 0.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1022304-1758 نام درس : نظام سياسي اسلام‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 4 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202206 -- -- غ‌م -- 0.00  
2 9112209156 -- -- 20.00 -- 20.00 مهمان امتحاني
3 9012207847 -- -- 20.00 -- 20.00 مهمان امتحاني
4 9112209158 -- -- 20.00 -- 20.00 مهمان امتحاني
سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021407-1751 نام درس : اصول‌فقه‌(1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202227 -- -- غ‌م -- 0.00  
2 9012202239 -- -- 12.00 -- 12.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021407-1758 نام درس : اصول‌فقه‌(1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202217 -- -- غ‌م -- 0.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021417-1751 نام درس : اصول فقه(1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8912201740 -- -- -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
2 9112206900 -- -- 20.00 -- 20.00  
3 9112206902 -- -- 13.50 -- 13.50  
4 9212200206 -- -- 16.00 -- 16.00  
5 9112206903 -- -- غ‌م -- 0.00  
6 8912201754 -- -- 0.00 -- 0.00  
7 9112206782 -- -- 12.00 -- 12.00  
8 9212200245 -- -- 10.50 -- 10.50 مهمان
9 9112206940 -- -- 20.00 -- 20.00  
10 9012202250 -- -- 17.50 -- 17.50  
11 9112206897 -- -- 13.50 -- 13.50  
12 8712201320 -- -- 17.50 -- 17.50  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021417-1752 نام درس : اصول فقه(1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 13 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112206864 -- -- 18.50 -- 18.50  
2 9112206886 -- -- 16.00 -- 16.00  
3 9112206876 -- -- غ‌م -- 0.00  
4 9112206872 -- -- غ‌م -- 0.00  
5 9112206882 -- -- 20.00 -- 20.00  
6 9112206883 -- -- 0.00 -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
7 9112206896 -- -- 20.00 -- 20.00  
8 9112206861 -- -- 12.00 -- 12.00  
9 9112206875 -- -- 18.50 -- 18.50  
10 9112206874 -- -- 20.00 -- 20.00  
11 9112206865 -- -- 19.00 -- 19.00  
12 9112206618 -- -- 10.50 -- 10.50  
13 9112206869 -- -- غ‌م -- 0.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021417-1758 نام درس : اصول فقه(1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202226 -- -- 17.50 -- 17.50  
2 8912201763 -- -- غ‌م -- 0.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021422-1751 نام درس : اصول فقه(2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202231 17.50 -- 17.50 -- 17.50  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021422-1752 نام درس : اصول فقه(2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202199 20.00 -- 15.00 -- 16.00  
2 9012202204 20.00 -- 18.50 -- 18.80  
3 9012202205 20.00 -- 20.00 -- 20.00  
4 8912206354 19.50 -- 18.50 -- 18.70  
5 9012202220 20.00 -- 19.00 -- 19.20  
6 9012202337 20.00 -- غ‌م -- 0.00 مهمان
7 9112206901 0.00 -- 0.00 -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
8 8812201974 16.50 -- 5.00 -- 7.30  
9 9012202230 20.00 -- 20.00 -- 20.00  
10 9012202237 20.00 -- 11.50 -- 13.20  
11 9012202243 20.00 -- 19.00 -- 19.20  
12 9012202247 19.50 -- غ‌م -- 0.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021423-1751 نام درس : اصول فقه(3)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 11 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202198 20.00 -- 15.50 -- 16.40  
2 9012202080 17.00 -- 12.50 -- 13.40 مهمان امتحاني
3 9012202208 20.00 -- 18.00 -- 18.40  
4 9012202082 18.50 -- 13.50 -- 14.50 مهمان امتحاني
5 9012202225 20.00 -- 18.00 -- 18.40  
6 9012202229 20.00 -- 16.00 -- 16.80  
7 8912201780 17.50 -- 17.00 -- 17.10  
8 8912201751 20.00 -- غ‌م -- 0.00  
9 9012202242 18.00 -- 15.00 -- 15.60  
10 9012202248 18.00 -- غ‌م -- 0.00  
11 8712201320 غ‌م -- 12.00 -- 12.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021423-1758 نام درس : اصول فقه(3)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 3 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8712200781 غ‌م -- 9.00 -- 9.00  
2 85220527 11.00 -- 15.50 -- 14.60  
3 8812205452 غ‌م -- 12.00 -- 12.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021424-1758 نام درس : اصول فقه(4)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8712203254 غ‌م -- 16.00 -- 16.00  
سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1022018-1751 نام درس : ادبيات فارسي(2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 21 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9312208282 -- 4.00 15.00 -- 19.00  
2 9212206800 -- 0.00 0.00 -- 0.00 مهمان
3 8812205779 -- 2.00 -- -- 2.00 حذف به علت غيبت كلاسي
4 9312208070 -- 4.00 غ‌م -- 0.00  
5 9312208051 -- 3.75 14.00 -- 17.75  
6 9312208048 -- 3.50 13.50 -- 17.00  
7 9312208055 -- 0.00 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
8 9012202221 -- 0.00 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
9 9312208368 -- 2.50 13.25 -- 15.75  
10 9312208033 -- 3.75 12.75 -- 16.50  
11 9312208027 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
12 9112206883 -- 0.00 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
13 891420054 -- 2.00 11.00 -- 13.00 مهمان
14 9312208083 -- 4.00 14.25 -- 18.25  
15 9312208294 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
16 9312208042 -- 0.00 0.00 -- 0.00  
17 9312210533 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
18 9212200245 -- 3.75 11.25 -- 15.00 مهمان
19 9312208036 -- 3.75 16.00 -- 19.75  
20 9312208023 -- 4.00 14.00 -- 18.00  
21 9312208079 -- 4.00 14.00 -- 18.00  

 

 

 <

گروه آموزشی حدیث

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021504-1752 نام درس : حديث‌شناسي‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 26 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202199 -- 4.00 14.00 -- 18.00  
2 9012202257 -- 0.00 غ‌م -- 0.00 مهمان
3 9112206864 -- 4.00 14.00 -- 18.00  
4 9112206870 -- 3.00 8.00 -- 11.00  
5 9112206886 -- 3.00 8.00 -- 11.00  
6 9112206868 -- 0.00 0.00 -- 0.00  
7 9112206904 -- 4.00 12.50 -- 16.50  
8 9112208854 -- 0.00 0.00 -- 0.00  
9 9112206876 -- 4.00 14.50 -- 18.50  
10 9112206872 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
11 9012202219 -- 0.00 0.00 -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
12 9012202221 -- 0.00 0.00 -- 0.00  
13 9112206882 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
14 9112206896 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
15 9112206861 -- 4.00 10.50 -- 14.50  
16 9112206875 -- 4.00 14.00 -- 18.00  
17 9112206874 -- 0.00 غ‌م -- 0.00  
18 9112206865 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
19 9112206871 -- 2.00 8.00 -- 10.00  
20 9112209509 -- 4.00 10.50 -- 14.50 مهمان
21 9112206881 -- 0.00 0.00 -- 0.00  
22 9312210533 -- 4.00 15.50 -- 19.50  
23 9212211054 -- 2.00 6.50 -- 8.50  
24 9112206618 -- 4.00 15.50 -- 19.50  
25 9112206869 -- 4.00 13.50 -- 17.50  
26 9112206880 -- 4.00 8.00 -- 12.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021504-1753 نام درس : حديث‌شناسي‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202204 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
2 9012202205 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
3 9012202220 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
4 9012202230 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
5 9012202231 -- 3.50 14.00 -- 17.50  
6 9012202233 -- 4.00 15.75 -- 19.75  
7 9212206532 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
8 9012202237 -- 3.50 14.00 -- 17.50  
9 9012202243 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
10 9212200245 -- 3.00 10.25 -- 13.25 مهمان
11 9012202247 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
12 9212206539 -- 4.00 14.75 -- 18.75  
سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1022303-1751 نام درس : زن در اسلام (2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8712202285 -- -- 16.50 -- 16.50  

 

 

 <

گروه آموزشی روشها و مهارتها

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1022203-1751 نام درس : روش سخنراني‌(2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8812205779 -- 10.00 10.00 -- 20.00  
2 8712202285 -- 10.00 10.00 -- 20.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1022203-1758 نام درس : روش سخنراني‌(2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8712200781 -- 9.50 10.00 -- 19.50  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1022206-1751 نام درس : روش تدريس‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 15 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9212206800 -- 4.00 0.00 -- 4.00 مهمان
2 8912201740 -- 0.00 0.00 -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
3 9212206509 -- 10.00 10.00 -- 20.00  
4 9312208022 -- 0.00 غ‌م -- 0.00  
5 9112206904 -- 10.00 6.50 -- 16.50  
6 9112208854 -- 0.00 0.00 -- 0.00  
7 9212206523 -- 5.00 غ‌م -- 0.00  
8 9212206467 -- 10.00 9.00 -- 19.00  
9 9212206526 -- 5.00 غ‌م -- 0.00  
10 9212206507 -- 10.00 10.00 -- 20.00  
11 9212202428 -- 5.00 غ‌م -- 0.00 مهمان
12 8912201760 -- 0.00 0.00 -- 0.00  
13 9212206521 -- 5.00 0.00 -- 5.00  
14 9212206513 -- 10.00 8.50 -- 18.50  
15 9112206880 -- 5.00 9.00 -- 14.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1022234-1751 نام درس : روش تدريس موضوعي (1)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 21 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112206900 -- 10.00 8.75 -- 18.75  
2 9112206870 -- 10.00 9.00 -- 19.00  
3 9112206868 -- 0.00 0.00 -- 0.00  
4 8812201731 -- 0.00 غ‌م -- 0.00  
5 9012202219 -- 0.00 0.00 -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
6 9112206902 -- 10.00 9.25 -- 19.25  
7 9112206903 -- 10.00 8.50 -- 18.50  
8 9112206895 -- 10.00 9.00 -- 19.00  
9 9112206865 -- 0.00 غ‌م -- 0.00  
10 9112206871 -- 10.00 7.00 -- 17.00  
11 9112206782 -- 10.00 8.75 -- 18.75  
12 9112206899 -- 10.00 8.50 -- 18.50  
13 9112206881 -- 10.00 0.00 -- 10.00  
14 9012202239 -- 10.00 8.00 -- 18.00  
15 9312210533 -- 10.00 9.00 -- 19.00  
16 9112206867 -- 0.00 غ‌م -- 0.00  
17 9112206940 -- 10.00 10.00 -- 20.00  
18 9012202250 -- 10.00 9.50 -- 19.50  
19 9112206897 -- 10.00 9.00 -- 19.00  
20 9112206869 -- 0.00 غ‌م -- 0.00  
21 8712201320 -- 9.00 8.00 -- 17.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1022234-1752 نام درس : روش تدريس موضوعي (1)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112209509 -- 10.00 9.50 -- 19.50 مهمان

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1022234-1758 نام درس : روش تدريس موضوعي (1)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202226 -- 10.00 10.00 -- 20.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1022236-1751 نام درس : تحقيق(1)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8912201740 -- -- -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
2 9212206467 -- 19.00 -- -- 19.00  
3 891420054 -- 15.00 -- -- 15.00 مهمان
4 84232434 -- 17.50 -- -- 17.50  
5 85234418 -- 0.00 -- -- 0.00  
6 9212206507 -- 14.00 -- -- 14.00  
7 9312210533 -- 19.50 -- -- 19.50  
8 9212202428 -- 18.00 -- -- 18.00 مهمان
9 9212206521 -- 0.00 -- -- 0.00  
10 9212206513 -- 16.00 -- -- 16.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1022236-1752 نام درس : تحقيق(1)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112209509 -- 18.00 -- -- 18.00 مهمان

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1022237-1751 نام درس : تحقيق(2)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 11 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202203 -- 17.00 -- -- 17.00  
2 9012202219 -- 0.00 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
3 891420107 -- 18.50 -- -- 18.50  
4 891420054 -- 15.00 -- -- 15.00 مهمان
5 9012202229 -- 19.50 -- -- 19.50  
6 84232434 -- 17.00 -- -- 17.00  
7 9112206895 -- 17.00 -- -- 17.00  
8 9112206899 -- 0.00 -- -- 0.00  
9 9112206881 -- 0.00 -- -- 0.00  
10 85234418 -- 0.00 -- -- 0.00  
11 9012202250 -- 0.00 -- -- 0.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1022237-1758 نام درس : تحقيق(2)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202226 -- -- -- -- 0.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1022237-1759 نام درس : تحقيق(2)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202217 -- -- -- -- 0.00  

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021909-1751 نام درس : مباحث تربيتي خانواده در اسلام
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 29 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9312208282 -- 4.00 15.00 -- 19.00  
2 9012202203 -- 0.00 غ‌م -- 0.00  
3 9312208022 -- 4.00 10.50 -- 14.50  
4 9312208070 -- 0.00 غ‌م -- 0.00  
5 9312208051 -- 4.00 8.00 -- 12.00  
6 9212206544 -- 0.00 10.00 -- 10.00  
7 9312208048 -- 4.00 12.50 -- 16.50  
8 8812201731 -- 0.00 غ‌م -- 0.00  
9 9312208055 -- 0.00 0.00 -- 0.00  
10 9212206531 -- 4.00 12.00 -- 16.00  
11 9312208368 -- 4.00 12.50 -- 16.50  
12 9312208033 -- 4.00 12.50 -- 16.50  
13 9312208027 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
14 9212206529 -- 4.00 10.00 -- 14.00  
15 9312208083 -- 4.00 15.50 -- 19.50  
16 9312208294 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
17 9312208042 -- 0.00 0.00 -- 0.00  
18 9212206532 -- 4.00 12.50 -- 16.50  
19 9212200223 -- 0.00 غ‌م -- 0.00 مهمان
20 9012202239 -- 4.00 13.00 -- 17.00  
21 9312210533 -- 4.00 15.50 -- 19.50  
22 9312208036 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
23 9012202250 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
24 9112206897 -- 4.00 14.50 -- 18.50  
25 9212206521 -- 0.00 0.00 -- 0.00  
26 9212206539 -- 4.00 13.00 -- 17.00  
27 9112206880 -- 4.00 10.00 -- 14.00  
28 9312208023 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
29 9312208079 -- 0.00 13.00 -- 13.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1022239-1751 نام درس : روش سخنراني(2)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 16 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202198 -- 20.00 -- -- 20.00  
2 9012202203 -- 20.00 -- -- 20.00  
3 9012202208 -- 19.50 -- -- 19.50  
4 9112206868 -- 0.00 -- -- 0.00  
5 9012202219 -- 20.00 -- -- 20.00 حذف به علت غيبت كلاسي
6 8912201745 -- 0.00 -- -- 0.00  
7 9112206901 -- 19.00 -- -- 19.00  
8 8812201974 -- 20.00 -- -- 20.00  
9 9112206882 -- 20.00 -- -- 20.00  
10 9012202225 -- 18.50 -- -- 18.50  
11 9012202229 -- 20.00 -- -- 20.00  
12 8912201751 -- 19.25 -- -- 19.25  
13 9112206895 -- 20.00 -- -- 20.00  
14 9012202242 -- 17.50 -- -- 17.50  
15 9012202248 -- 17.50 -- -- 17.50  
16 8912201760 -- 0.00 -- -- 0.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1022239-1759 نام درس : روش سخنراني(2)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202217 -- -- -- -- 0.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021909-1758 نام درس : مباحث تربيتي خانواده در اسلام
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202226 -- 4.00 16.00 -- 20.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021910-1751 نام درس : روانشناسي تربيتي‌ و شيوه هاي مشاوره
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 22 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202257 -- 0.00 غ‌م -- 0.00 مهمان
2 9112206900 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
3 9212206509 -- 4.00 15.00 -- 19.00  
4 9112206870 -- 3.00 9.00 -- 12.00  
5 9112206868 -- 0.00 0.00 -- 0.00  
6 9112206904 -- 4.00 8.00 -- 12.00  
7 9112208854 -- 0.00 0.00 -- 0.00  
8 9212206523 -- 0.00 غ‌م -- 0.00  
9 9212206467 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
10 9012202219 -- 0.00 0.00 -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
11 9012202337 -- 4.00 11.00 -- 15.00 مهمان
12 9112206902 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
13 9112206903 -- 4.00 14.00 -- 18.00  
14 9212206526 -- 4.00 15.50 -- 19.50  
15 9112206871 -- 4.00 7.00 -- 11.00  
16 8912201754 -- 0.00 0.00 -- 0.00  
17 9112206782 -- 4.00 14.00 -- 18.00  
18 9112206881 -- 0.00 0.00 -- 0.00  
19 9212206507 -- 4.00 9.00 -- 13.00  
20 9112206940 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
21 9212206513 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
22 8912201768 -- 4.00 15.50 -- 19.50  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021910-1752 نام درس : روانشناسي تربيتي‌ و شيوه هاي مشاوره
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112209509 -- 4.00 15.00 -- 19.00 مهمان

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021910-1758 نام درس : روانشناسي تربيتي‌ و شيوه هاي مشاوره
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202206 -- 4.00 13.50 -- 17.50  
سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021703-1752 نام درس : منطق (3)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 11 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202199 20.00 -- 20.00 -- 20.00  
2 9012202204 19.75 -- 20.00 -- 19.95  
3 9012202205 19.50 -- 19.50 -- 19.50  
4 9012202220 19.00 -- 19.50 -- 19.40  
5 9012202230 20.00 -- 20.00 -- 20.00  
6 9012202231 19.75 -- 19.00 -- 19.15  
7 9012202233 غ‌م -- 19.00 -- 19.00  
8 9112209103 0.00 -- غ‌م -- 0.00 مهمان امتحاني
9 9012202237 18.50 -- 19.00 -- 18.90  
10 9012202243 20.00 -- 20.00 -- 20.00  
11 9012202247 19.50 -- 18.50 -- 18.70  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021704-1751 نام درس : فلسفه (1)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 11 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202198 20.00 -- 16.50 -- 17.20  
2 9012202203 18.50 -- 13.00 -- 14.10  
3 8912201741 0.00 -- غ‌م -- 0.00  
4 9012202080 20.00 -- 15.50 -- 16.40 مهمان امتحاني
5 9012202208 20.00 -- 18.00 -- 18.40  
6 9012202082 20.00 -- 11.50 -- 13.20 مهمان امتحاني
7 9012202225 20.00 -- 17.00 -- 17.60  
8 9012202229 20.00 -- 19.50 -- 19.60  
9 8912201751 20.00 -- 13.50 -- 14.80  
10 9012202248 20.00 -- 10.00 -- 12.00  
11 8912201760 0.00 -- -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021704-1758 نام درس : فلسفه (1)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 85220527 15.00 -- 12.00 -- 12.60  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021711-1751 نام درس : منطق‌(2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8912201740 غ‌م -- -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
2 9112206900 18.50 -- 16.00 -- 16.50  
3 8912201745 0.00 -- -- -- 0.00  
4 9112206901 18.00 -- 18.00 -- 18.00  
5 9112206902 17.00 -- 18.00 -- 17.80  
6 9012202227 17.00 -- 16.50 -- 16.60  
7 9112206903 غ‌م -- غ‌م -- 0.00  
8 9112206782 0.00 -- -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
9 9012202239 17.00 -- 15.50 -- 15.80  
10 9112206940 19.50 -- 19.00 -- 19.10  
11 9012202250 20.00 -- 18.50 -- 18.80  
12 9112206897 18.00 -- 12.50 -- 13.60  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021711-1758 نام درس : منطق‌(2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 3 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202226 20.00 -- 19.50 -- 19.60  
2 8812205452 غ‌م -- 14.00 -- 14.00  
3 8912201763 17.00 -- 16.00 -- 16.20  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021739-1752 نام درس : منطق(1)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 15 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112206864 19.50 -- 18.00 -- 18.30  
2 9112206886 17.00 -- 15.50 -- 15.80  
3 9112206876 19.75 -- 16.00 -- 16.75  
4 9112206872 غ‌م -- غ‌م -- 0.00  
5 9112206882 20.00 -- 18.00 -- 18.40  
6 9112206883 غ‌م -- 0.00 -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
7 9112206896 19.75 -- 19.50 -- 19.55  
8 9112206861 19.00 -- 16.50 -- 17.00  
9 9112206875 18.50 -- 15.50 -- 16.10  
10 8912201751 غ‌م -- غ‌م -- 0.00  
11 9112206874 20.00 -- 18.50 -- 18.80  
12 9112206865 19.50 -- 19.00 -- 19.10  
13 9012202242 16.00 -- 17.00 -- 16.80  
14 9112206618 18.50 -- 15.50 -- 16.10  
15 9112206869 17.50 -- 18.50 -- 18.30  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021739-1759 نام درس : منطق(1)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202217 غ‌م -- غ‌م -- 0.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021740-1751 نام درس : فلسفه (1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8812205779 -- -- 15.50 -- 15.50  
2 8812201731 -- -- 15.00 -- 15.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021742-1758 نام درس : فلسفه(2)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8712203254 غ‌م -- 20.00 -- 20.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021743-1751 نام درس : فلسفه (3)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8712202285 غ‌م -- 18.00 -- 18.00  
2 85234418 غ‌م -- غ‌م -- 0.00  
سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021813-1752 نام درس : تاريخ‌تشيع‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 18 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9212206548 -- -- 20.00 -- 20.00  
2 9112206870 -- -- 20.00 -- 20.00  
3 9112206886 -- -- 20.00 -- 20.00  
4 9112206868 -- -- 0.00 -- 0.00  
5 9212206544 -- -- 20.00 -- 20.00  
6 9212206531 -- -- 20.00 -- 20.00  
7 9112206883 -- -- 0.00 -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
8 9212206529 -- -- 20.00 -- 20.00  
9 84232434 -- -- 20.00 -- 20.00  
10 9112206875 -- -- 20.00 -- 20.00  
11 9212206532 -- -- 20.00 -- 20.00  
12 9112206881 -- -- 0.00 -- 0.00  
13 9112206867 -- -- 19.00 -- 19.00  
14 9212211054 -- -- 20.00 -- 20.00  
15 9112206618 -- -- 20.00 -- 20.00  
16 9112206869 -- -- 20.00 -- 20.00  
17 9212206539 -- -- 19.00 -- 19.00  
18 9112206880 -- -- 20.00 -- 20.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021822-1751 نام درس : تاريخ تحليلي اسلام(2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 15 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9312208282 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
2 9212206552 -- 4.00 14.00 -- 18.00  
3 9312208022 -- 4.00 13.00 -- 17.00  
4 9312208070 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
5 9312208051 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
6 9312208048 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
7 9312208055 -- 0.00 0.00 -- 0.00  
8 9312208033 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
9 9312208027 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
10 9312208083 -- 4.00 15.00 -- 19.00  
11 9312208294 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
12 9312208042 -- 0.00 0.00 -- 0.00  
13 9312208036 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
14 9312208023 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
15 9312208079 -- 4.00 16.00 -- 20.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021822-1752 نام درس : تاريخ تحليلي اسلام(2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 14 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9212206546 -- -- -- -- 0.00  
2 9212206548 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
3 9212206541 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
4 9212206538 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
5 9212206530 -- 4.00 15.00 -- 19.00  
6 9212206544 -- 4.00 غ‌م -- 0.00  
7 9212206531 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
8 9312208368 -- 3.00 15.50 -- 18.50  
9 9212206529 -- 4.00 غ‌م -- 0.00  
10 9212206532 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
11 9212206533 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
12 9212211054 -- 4.00 13.00 -- 17.00  
13 9212206539 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
14 9112206880 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021903-1751 نام درس : اخلاق اسلامي (3)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202257 -- -- 20.00 -- 20.00 مهمان

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021904-1751 نام درس : اخلاق اسلامي (4)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112206904 -- -- 19.00 -- 19.00  
2 9212206532 -- -- 20.00 -- 20.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021905-1751 نام درس : اخلاق اسلامي (5)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 16 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9212206800 -- -- 0.00 -- 0.00 مهمان
2 9212206509 -- -- غ‌م -- 0.00  
3 9312208022 -- -- غ‌م -- 0.00  
4 9112206904 -- -- غ‌م -- 0.00  
5 9112208854 -- -- 0.00 -- 0.00  
6 9212206523 -- -- غ‌م -- 0.00  
7 9212206467 -- -- 20.00 -- 20.00  
8 9012202221 -- -- 0.00 -- 0.00  
9 84232434 -- -- غ‌م -- 0.00  
10 9212206526 -- -- 16.50 -- 16.50  
11 9112206881 -- -- 0.00 -- 0.00  
12 9212206507 -- -- غ‌م -- 0.00  
13 9212202428 -- -- غ‌م -- 0.00 مهمان
14 9212206521 -- -- 0.00 -- 0.00  
15 9212206513 -- -- 19.00 -- 19.00  
16 9112206880 -- -- 16.00 -- 16.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021906-1751 نام درس : اخلاق اسلامي (6)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 7 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 86221100 -- -- غ‌م -- 0.00  
2 9112206868 -- -- 0.00 -- 0.00  
3 9112208854 -- -- 0.00 -- 0.00  
4 86221040 -- -- غ‌م -- 0.00  
5 8912201751 -- -- غ‌م -- 0.00  
6 9112206899 -- -- غ‌م -- 0.00  
7 9012202239 -- -- غ‌م -- 0.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021907-1751 نام درس : اخلاق اسلامي (7)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 19 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202198 -- -- 19.50 -- 19.50  
2 8912201740 -- -- 0.00 -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
3 9012202203 -- -- 18.75 -- 18.75  
4 9012202080 -- -- 19.25 -- 19.25 مهمان امتحاني
5 9112206870 -- -- 16.00 -- 16.00  
6 9012202082 -- -- 19.00 -- 19.00 مهمان امتحاني
7 9012202221 -- -- 0.00 -- 0.00  
8 9012202337 -- -- 19.00 -- 19.00 مهمان
9 9112206902 -- -- غ‌م -- 0.00  
10 9112206882 -- -- غ‌م -- 0.00  
11 9012202225 -- -- 16.50 -- 16.50  
12 9012202227 -- -- 16.50 -- 16.50  
13 9012202229 -- -- 19.00 -- 19.00  
14 9112206895 -- -- 17.00 -- 17.00  
15 9112206871 -- -- 11.00 -- 11.00  
16 9112206899 -- -- غ‌م -- 0.00  
17 9012202239 -- -- غ‌م -- 0.00  
18 9012202248 -- -- 15.50 -- 15.50  
19 9012202250 -- -- غ‌م -- 0.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021907-1752 نام درس : اخلاق اسلامي (7)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112209509 -- -- 16.50 -- 16.50 مهمان

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021907-1758 نام درس : اخلاق اسلامي (7)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202226 -- -- غ‌م -- 0.00  
2 8912201763 -- -- 15.50 -- 15.50  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021907-1759 نام درس : اخلاق اسلامي (7)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202217 -- -- غ‌م -- 0.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021908-1751 نام درس : اخلاق اسلامي (8)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 21 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202203 -- -- 20.00 -- 20.00  
2 8912201741 -- -- 0.00 -- 0.00  
3 9012202208 -- -- غ‌م -- 0.00  
4 8912206354 -- -- 20.00 -- 20.00  
5 8912201743 -- -- 20.00 -- 20.00  
6 8812201731 -- -- غ‌م -- 0.00  
7 9012202219 -- -- 0.00 -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
8 9012202221 -- -- 0.00 -- 0.00  
9 8912201745 -- -- 0.00 -- 0.00  
10 9212200206 -- -- 18.50 -- 18.50  
11 8912201746 -- -- 20.00 -- 20.00  
12 8912201780 -- -- 19.00 -- 19.00  
13 8912201751 -- -- 20.00 -- 20.00  
14 9112206895 -- -- 15.50 -- 15.50  
15 8912201754 -- -- 0.00 -- 0.00  
16 9212200245 -- -- 20.00 -- 20.00 مهمان
17 8912201761 -- -- 18.50 -- 18.50  
18 8912201762 -- -- 20.00 -- 20.00  
19 8812203326 -- -- 17.00 -- 17.00  
20 8912201760 -- -- 0.00 -- 0.00  
21 8912201768 -- -- 19.00 -- 19.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021908-1758 نام درس : اخلاق اسلامي (8)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012207847 -- -- غ‌م -- 0.00 مهمان امتحاني

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021959-1751 نام درس : اخلاق اسلامي(3و4)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 16 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9312208282 -- -- 20.00 -- 20.00  
2 9312208022 -- -- 15.00 -- 15.00  
3 9312208070 -- -- 12.00 -- 12.00  
4 9312208051 -- -- 16.00 -- 16.00  
5 9312208048 -- -- 20.00 -- 20.00  
6 9312208055 -- -- 0.00 -- 0.00  
7 9312208368 -- -- 19.50 -- 19.50  
8 9312208033 -- -- 19.00 -- 19.00  
9 9312208027 -- -- 20.00 -- 20.00  
10 9312208083 -- -- غ‌م -- 0.00  
11 9312208294 -- -- 20.00 -- 20.00  
12 9312208042 -- -- 0.00 -- 0.00  
13 9312210533 -- -- 20.00 -- 20.00  
14 9312208036 -- -- 20.00 -- 20.00  
15 9312208023 -- -- 20.00 -- 20.00  
16 9312208079 -- -- 14.00 -- 14.00  

 

 <

گروه آموزشی عقاید و کلام

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021601-1758 نام درس : عقايد استدلالي(1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8712203254 -- -- 20.00 -- 20.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021603-1751 نام درس : عقايد استدلالي (3)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202221 -- -- -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021604-1751 نام درس : مسايل جديد كلامي‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 15 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8912201741 -- 2.00 15.00 -- 17.00  
2 8812205779 -- 2.00 13.50 -- 15.50  
3 8912206354 -- 3.50 16.00 -- 19.50  
4 8912201743 -- 3.50 15.50 -- 19.00  
5 8812201731 -- 2.50 15.50 -- 18.00  
6 8712202285 -- 3.50 14.00 -- 17.50  
7 8812201974 -- 3.00 13.50 -- 16.50  
8 8912201746 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
9 8912201780 -- 3.00 15.50 -- 18.50  
10 8912201754 -- 0.00 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
11 9212200245 -- 3.50 14.00 -- 17.50 مهمان
12 8912201761 -- 3.00 15.00 -- 18.00  
13 8912201762 -- 3.00 14.00 -- 17.00  
14 8912201760 -- 0.00 0.00 -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
15 8912201768 -- 0.00 غ‌م -- 0.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021604-1759 نام درس : مسايل جديد كلامي‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8712203254 -- -- 17.50 -- 17.50  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021627-1751 نام درس : عقايد استدلالي(2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 3 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112206904 -- -- 10.00 -- 10.00  
2 9112206872 -- -- 19.00 -- 19.00  
3 9112206901 -- -- غ‌م -- 0.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021628-1751 نام درس : عقايد استدلالي(3)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 4 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112206904 -- -- 10.00 -- 10.00  
2 9112206872 -- -- 19.00 -- 19.00  
3 9112206901 -- -- غ‌م -- 0.00  
4 9112206899 -- -- 13.00 -- 13.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021628-1752 نام درس : عقايد استدلالي(3)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112206867 -- -- 15.00 -- 15.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021633-1751 نام درس : عقايد استدلالي(2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 8 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9212206509 20.00 -- 11.50 -- 13.20  
2 9212206523 غ‌م -- غ‌م -- 0.00  
3 9212206467 20.00 -- 18.50 -- 18.80  
4 9212206526 18.00 -- غ‌م -- 0.00  
5 9212206507 18.00 -- 14.00 -- 14.80  
6 9212202428 20.00 -- غ‌م -- 0.00 مهمان
7 9212206521 0.00 -- -- -- 0.00  
8 9212206513 20.00 -- 14.00 -- 15.20  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021633-1752 نام درس : عقايد استدلالي(2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9212206800 0.00 -- -- -- 0.00 مهمان
2 9212206546 -- -- -- -- 0.00  
3 9212206548 17.00 -- 12.00 -- 13.00  
4 9212206541 19.00 -- 19.00 -- 19.00  
5 9212206552 18.00 -- غ‌م -- 0.00  
6 9212206538 18.50 -- 20.00 -- 19.70  
7 9212206530 18.00 -- 15.00 -- 15.60  
8 9212206531 18.00 -- 16.00 -- 16.40  
9 9212206529 12.00 -- 14.00 -- 13.60  
10 9212200206 0.00 -- غ‌م -- 0.00  
11 9212206533 19.00 -- 18.50 -- 18.60  
12 9212211054 16.00 -- 14.00 -- 14.40  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021513-1751 نام درس : آشنايي با نهج البلاغه
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 19 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202202 -- -- غ‌م -- 0.00  
2 9012202203 -- -- غ‌م -- 0.00  
3 8912201741 -- -- غ‌م -- 0.00  
4 9012202208 -- -- غ‌م -- 0.00  
5 8912206354 -- -- 19.00 -- 19.00  
6 8912201743 -- -- غ‌م -- 0.00  
7 9012202219 -- -- -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
8 8912201745 -- -- 0.00 -- 0.00  
9 9212200206 -- -- غ‌م -- 0.00  
10 8912201746 -- -- 20.00 -- 20.00  
11 9012202227 -- -- غ‌م -- 0.00  
12 8912201780 -- -- 18.00 -- 18.00  
13 9212200223 -- -- غ‌م -- 0.00 مهمان
14 9012202239 -- -- غ‌م -- 0.00  
15 8912201761 -- -- 15.00 -- 15.00  
16 8912201762 -- -- 14.00 -- 14.00  
17 8812203326 -- -- 10.50 -- 10.50  
18 9112206897 -- -- غ‌م -- 0.00  
19 8912201768 -- -- غ‌م -- 0.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021513-1752 نام درس : آشنايي با نهج البلاغه
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 9 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202199 -- -- 19.50 -- 19.50  
2 9012202204 -- -- غ‌م -- 0.00  
3 9012202220 -- -- 20.00 -- 20.00  
4 9012202230 -- -- 17.00 -- 17.00  
5 9012202231 -- -- 16.00 -- 16.00  
6 9012202233 -- -- 19.00 -- 19.00  
7 9012202237 -- -- 18.25 -- 18.25  
8 9012202243 -- -- 17.50 -- 17.50  
9 9012202247 -- -- 17.25 -- 17.25  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021513-1758 نام درس : آشنايي با نهج البلاغه
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202206 -- -- غ‌م -- 0.00  
2 8912201763 -- -- غ‌م -- 0.00  

 

 

 <

گروه آموزشی فقه

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021322-1751 نام درس : فقه استدلالي‌(2)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202198 20.00 -- 15.00 -- 16.00  
2 9012202203 19.00 -- 17.50 -- 17.80  
3 9012202080 19.50 -- 17.50 -- 17.90 مهمان امتحاني
4 9012202208 20.00 -- 16.50 -- 17.20  
5 9012202082 20.00 -- 18.00 -- 18.40 مهمان امتحاني
6 9012202337 19.50 -- غ‌م -- 0.00 مهمان
7 8812201974 16.50 -- 15.00 -- 15.30  
8 9012202225 20.00 -- 18.00 -- 18.40  
9 9012202229 20.00 -- 18.50 -- 18.80  
10 8912201780 20.00 -- 15.25 -- 16.20  
11 8912201751 18.00 -- 16.75 -- 17.00  
12 9012202242 16.50 -- 16.00 -- 16.10  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021322-1758 نام درس : فقه استدلالي‌(2)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 3 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202206 غ‌م -- 8.50 -- 8.50  
2 85220527 14.00 -- 16.25 -- 15.80  
3 8912201763 19.00 -- 16.50 -- 17.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021324-1751 نام درس : فقه‌استدلالي‌(4)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8912201741 غ‌م -- غ‌م -- 0.00  
2 86221100 15.00 -- 13.00 -- 13.40  
3 8912206354 20.00 -- 20.00 -- 20.00  
4 8912201743 20.00 -- 20.00 -- 20.00  
5 8912201746 20.00 -- 20.00 -- 20.00  
6 85234418 غ‌م -- -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
7 8912201761 17.00 -- 17.50 -- 17.40  
8 8912201762 18.00 -- 17.00 -- 17.20  
9 8812203326 20.00 -- 13.00 -- 14.40  
10 8912201768 غ‌م -- غ‌م -- 0.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021324-1758 نام درس : فقه‌استدلالي‌(4)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 3 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8712203254 غ‌م -- 16.25 -- 16.25  
2 85220527 16.00 -- 11.00 -- 12.00  
3 8812205452 غ‌م -- 17.50 -- 17.50  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021338-1751 نام درس : احكام‌عمومي‌(2)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112206880 غ‌م -- 16.00 -- 16.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021346-1751 نام درس : احكام عمومي(2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 15 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9312208282 20.00 -- 19.50 -- 19.60  
2 9312208022 18.00 -- 12.00 -- 13.20  
3 9312208070 19.00 -- 14.50 -- 15.40  
4 9312208051 20.00 -- 18.00 -- 18.40  
5 9312208048 18.00 -- 20.00 -- 19.60  
6 9312208055 0.00 -- -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
7 9312208368 غ‌م -- 17.50 -- 17.50  
8 9312208033 20.00 -- 16.00 -- 16.80  
9 9312208027 20.00 -- 15.00 -- 16.00  
10 9312208083 19.00 -- 16.00 -- 16.60  
11 9312208294 20.00 -- 18.00 -- 18.40  
12 9312208042 0.00 -- 0.00 -- 0.00  
13 9312208036 20.00 -- 18.50 -- 18.80  
14 9312208023 20.00 -- 18.50 -- 18.80  
15 9312208079 17.00 -- 18.00 -- 17.80  

 

 

 <

گروه آموزشی قرآن کریم

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021207-1751 نام درس : تفسير ترتيبي (1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202202 -- -- غ‌م -- 0.00  
2 9012202219 -- -- -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021207-1758 نام درس : تفسير ترتيبي (1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202206 -- -- غ‌م -- 0.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021208-1751 نام درس : تفسير ترتيبي (2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 15 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202199 -- -- 18.75 -- 18.75  
2 9012202202 -- -- 13.25 -- 13.25  
3 9012202204 -- -- 18.75 -- 18.75  
4 9012202205 -- -- 19.25 -- 19.25  
5 9012202219 -- -- 0.00 -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
6 9012202220 -- -- 19.25 -- 19.25  
7 9012202337 -- -- 14.75 -- 14.75 مهمان
8 9012202230 -- -- 17.00 -- 17.00  
9 9012202231 -- -- 19.00 -- 19.00  
10 9012202233 -- -- 18.75 -- 18.75  
11 9012202237 -- -- 15.75 -- 15.75  
12 9012202239 -- -- 14.50 -- 14.50  
13 9012202242 -- -- غ‌م -- 0.00  
14 9012202243 -- -- 18.75 -- 18.75  
15 9012202247 -- -- 17.75 -- 17.75  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021208-1758 نام درس : تفسير ترتيبي (2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 3 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202206 -- -- 14.50 -- 14.50  
2 9012202217 -- -- غ‌م -- 0.00  
3 8912201763 -- -- 19.50 -- 19.50  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021225-1751 نام درس : تفسيرموضوعي‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 17 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8912201741 -- 4.00 15.50 -- 19.50  
2 8912206354 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
3 8912201743 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
4 8521020034 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
5 8812201974 -- 3.50 14.50 -- 18.00  
6 9212200206 -- 3.50 15.50 -- 19.00  
7 8912201746 -- 3.50 16.00 -- 19.50  
8 891420054 -- 0.00 غ‌م -- 0.00 مهمان
9 84232434 -- 3.50 15.50 -- 19.00  
10 8912201780 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
11 8912201751 -- 2.00 14.50 -- 16.50  
12 8912201754 -- 0.00 غ‌م -- 0.00  
13 9212200245 -- 2.50 14.50 -- 17.00 مهمان
14 8912201761 -- 3.50 16.00 -- 19.50  
15 8912201762 -- 3.00 15.50 -- 18.50  
16 8912201760 -- 0.00 0.00 -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
17 8912201768 -- 2.00 16.00 -- 18.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021225-1758 نام درس : تفسيرموضوعي‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 3 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8712200781 -- 3.00 14.50 -- 17.50  
2 8712203211 -- 4.00 15.50 -- 19.50  
3 85220527 -- 4.00 13.50 -- 17.50  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021248-1751 نام درس : حفظ قرآن(1)
تعداد واحد : 0.50 تعداد طلبه : 18 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9312208282 -- 15.00 5.00 -- 20.00  
2 9312208070 -- 15.00 غ‌م -- 0.00  
3 9312208051 -- 15.00 4.50 -- 19.50  
4 9112208854 -- 0.00 غ‌م -- 0.00  
5 9312208048 -- 15.00 5.00 -- 20.00  
6 9312208055 -- 0.00 0.00 -- 0.00  
7 891420107 -- 15.00 5.00 -- 20.00  
8 9312208033 -- 15.00 5.00 -- 20.00  
9 9312208027 -- 15.00 5.00 -- 20.00  
10 891420054 -- 0.00 غ‌م -- 0.00 مهمان
11 9312208083 -- 15.00 5.00 -- 20.00  
12 9312208294 -- 15.00 5.00 -- 20.00  
13 9312208042 -- 0.00 0.00 -- 0.00  
14 9212206532 -- 15.00 5.00 -- 20.00  
15 9312210533 -- 15.00 5.00 -- 20.00  
16 9312208036 -- 15.00 5.00 -- 20.00  
17 9312208023 -- 15.00 5.00 -- 20.00  
18 9312208079 -- 15.00 5.00 -- 20.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021249-1751 نام درس : حفظ قرآن(2)
تعداد واحد : 0.50 تعداد طلبه : 4 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9212206552 -- 20.00 -- -- 20.00  
2 891420107 -- 20.00 -- -- 20.00  
3 9212206529 -- 20.00 -- -- 20.00  
4 891420054 -- 0.00 -- -- 0.00 مهمان

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021249-1752 نام درس : حفظ قرآن(2)
تعداد واحد : 0.50 تعداد طلبه : 11 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9212206546 -- -- -- -- 0.00  
2 9212206548 -- 20.00 -- -- 20.00  
3 9212206541 -- 20.00 -- -- 20.00  
4 9112206886 -- 19.00 -- -- 19.00  
5 9212206538 -- 20.00 -- -- 20.00  
6 9212206530 -- 20.00 -- -- 20.00  
7 9212206544 -- 20.00 -- -- 20.00  
8 9212206531 -- 20.00 -- -- 20.00  
9 9112206881 -- 0.00 -- -- 0.00  
10 9212206533 -- 20.00 -- -- 20.00  
11 9212206539 -- 20.00 -- -- 20.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021252-1751 نام درس : تفسير ترتيبي(4)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 11 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8912201741 غ‌م -- 19.00 -- 19.00  
2 86221100 غ‌م -- 18.50 -- 18.50  
3 8912206354 20.00 -- 19.50 -- 19.60  
4 8912201743 20.00 -- 20.00 -- 20.00  
5 8912201746 20.00 -- 20.00 -- 20.00  
6 8912201780 19.00 -- 19.50 -- 19.40  
7 8912201761 19.00 -- 18.00 -- 18.20  
8 8912201762 18.00 -- 16.50 -- 16.80  
9 8812203326 غ‌م -- 16.50 -- 16.50  
10 8912201760 غ‌م -- غ‌غ‌م -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
11 8912201768 غ‌م -- 18.50 -- 18.50  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021258-1751 نام درس : تفسير ترتيبي(1)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 7 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9212206509 19.00 4.00 11.00 -- 15.80  
2 9212206523 غ‌م 0.00 غ‌م -- 0.00  
3 9212206467 19.00 4.00 15.00 -- 19.00  
4 9212206526 16.50 4.00 8.50 -- 13.30  
5 9212206507 0.00 0.00 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
6 9212202428 20.00 4.00 غ‌م -- 0.00 مهمان
7 9212206513 18.50 4.00 11.00 -- 15.70  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021258-1752 نام درس : تفسير ترتيبي(1)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9212206541 18.50 4.00 13.00 -- 17.30  
2 9212206552 17.00 4.00 12.00 -- 16.20  
3 9212206538 12.00 4.00 12.25 -- 15.40  
4 9212206530 15.00 4.00 9.50 -- 13.80  
5 9212206544 12.50 4.00 8.00 -- 12.10  
6 9212206531 16.50 4.00 11.00 -- 15.30  
7 9212206529 15.00 4.00 7.50 -- 12.20  
8 9212206532 13.00 4.00 12.25 -- 15.60  
9 9212206533 16.75 4.00 12.25 -- 16.35  
10 9212206539 16.50 4.00 13.00 -- 16.90  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021259-1751 نام درس : تفسير ترتيبي(2)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112206900 19.00 4.00 14.75 -- 18.80  
2 9112208854 16.50 3.00 12.00 -- 15.30  
3 9112206901 16.50 4.00 13.00 -- 16.90  
4 9112206902 19.50 4.00 غ‌م -- 0.00  
5 9112206903 غ‌م 0.00 غ‌م -- 0.00  
6 9112206895 14.00 2.00 -- -- 4.40 حذف به علت غيبت كلاسي
7 9112206871 14.00 3.50 8.50 -- 12.40  
8 9112206782 17.00 4.00 14.75 -- 18.40  
9 9112206899 18.00 4.00 14.00 -- 18.00  
10 9112206940 20.00 4.00 15.50 -- 19.60  
11 9012202250 20.00 3.75 15.00 -- 19.00  
12 9112206897 15.00 3.50 13.00 -- 16.20  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021259-1752 نام درس : تفسير ترتيبي(2)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 17 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112206864 20.00 4.00 15.25 -- 19.40  
2 9112206886 17.50 3.50 13.00 -- 16.70  
3 9112206876 غ‌م 4.00 غ‌م -- 0.00  
4 9112206872 غ‌م 4.00 16.00 -- 20.00  
5 9112206882 20.00 4.00 16.00 -- 20.00  
6 9112206883 0.00 -- -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
7 9112206896 19.50 4.00 15.25 -- 19.30  
8 9112206861 16.50 4.00 13.75 -- 17.50  
9 9112206875 18.50 4.00 14.50 -- 18.50  
10 9112206874 19.50 4.00 16.00 -- 19.90  
11 9112206865 20.00 4.00 15.00 -- 19.20  
12 9112209509 18.00 3.00 14.00 -- 17.20 مهمان
13 9112206881 0.00 -- -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
14 9112206867 16.00 4.00 13.00 -- 16.80  
15 9112206618 18.50 4.00 13.75 -- 17.90  
16 9112206869 20.00 4.00 15.75 -- 19.80  
17 9112206880 غ‌م 2.50 14.50 -- 17.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021259-1758 نام درس : تفسير ترتيبي(2)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202226 20.00 4.00 16.00 -- 20.00  

 

 

 <

گروه آموزشی ادبیات عرب

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021101-1751 نام درس : نحو مقدماتي‌
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 86221040 غ‌م -- 12.00 -- 12.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021105-1751 نام درس : نحو پيشرفته (2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8712200896 15.00 -- 9.00 -- 10.20 مهمان

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021107-1751 نام درس : نحو عالي (2)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8912201740 0.00 -- 0.00 -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
2 9112206900 17.50 -- 16.00 -- 16.30  
3 9112206901 13.00 -- 13.50 -- 13.40  
4 9112206902 17.00 -- 15.50 -- 15.80  
5 9012202227 15.00 -- 9.00 -- 10.20  
6 9112206903 غ‌م -- غ‌م -- 0.00  
7 9112206782 18.00 -- 16.50 -- 16.80  
8 9012202239 13.00 -- 15.50 -- 15.00  
9 9112206940 19.50 -- 19.50 -- 19.50  
10 9012202250 19.50 -- 19.50 -- 19.50  
11 9112206897 13.00 -- 13.50 -- 13.40  
12 8712201320 غ‌م -- غ‌م -- 0.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021107-1752 نام درس : نحو عالي (2)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 15 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112206864 16.00 -- 17.00 -- 16.80  
2 9112206886 غ‌م -- 14.00 -- 14.00  
3 9112206876 16.00 -- 14.50 -- 14.80  
4 9112206872 غ‌م -- غ‌م -- 0.00  
5 8812201974 غ‌م -- غ‌م -- 0.00  
6 9112206882 19.25 -- 16.75 -- 17.25  
7 9112206883 0.00 -- غ‌م -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
8 9112206896 20.00 -- 18.00 -- 18.40  
9 84232434 14.50 -- 6.50 -- 8.10  
10 9112206861 16.50 -- 12.00 -- 12.90  
11 9112206875 16.00 -- 12.25 -- 13.00  
12 9112206874 20.00 -- 19.50 -- 19.60  
13 9112206865 20.00 -- 18.50 -- 18.80  
14 9112206618 14.50 -- 14.75 -- 14.70  
15 9112206869 17.00 -- 17.00 -- 17.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021107-1758 نام درس : نحو عالي (2)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 3 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202206 18.50 -- 15.50 -- 16.10  
2 9012202226 18.50 -- 20.00 -- 19.70  
3 8912201763 14.50 -- 14.50 -- 14.50  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021107-1759 نام درس : نحو عالي (2)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202217 غ‌م -- غ‌م -- 0.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021109-1751 نام درس : نحو عالي (4)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 13 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202198 14.00 -- 13.50 -- 13.60  
2 9012202203 14.00 -- 15.00 -- 14.80  
3 9012202080 13.00 -- 18.50 -- 17.40 مهمان امتحاني
4 9012202208 19.50 -- 19.50 -- 19.50  
5 9012202082 14.00 -- 12.50 -- 12.80 مهمان امتحاني
6 891420107 19.50 -- 15.00 -- 15.90  
7 9012202225 19.50 -- 19.00 -- 19.10  
8 9012202229 17.50 -- 19.00 -- 18.70  
9 8912201751 غ‌م -- 10.00 -- 10.00  
10 8812205956 15.00 -- 13.50 -- 13.80 مهمان
11 9012202242 15.50 -- 16.00 -- 15.90  
12 8812203326 غ‌م -- غ‌م -- 0.00  
13 9012202248 15.00 -- 12.00 -- 12.60  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021109-1752 نام درس : نحو عالي (4)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202205 غ‌م -- غ‌م -- 0.00  
2 9212200245 غ‌م -- 10.50 -- 10.50 مهمان

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021109-1758 نام درس : نحو عالي (4)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202206 غ‌م -- غ‌م -- 0.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021110-1751 نام درس : تجزيه و تركيب (1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 13 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112206900 -- 4.00 10.50 -- 14.50  
2 8912201745 -- 0.00 -- -- 0.00  
3 9112206901 -- 4.00 9.25 -- 13.25  
4 9112206902 -- 4.00 15.00 -- 19.00  
5 9012202227 -- 3.50 12.50 -- 16.00  
6 9112206903 -- 4.00 0.00 -- 4.00  
7 8912201754 -- 0.00 0.00 -- 0.00  
8 9112206782 -- 4.00 14.50 -- 18.50  
9 9012202239 -- 4.00 11.25 -- 15.25  
10 9012202242 -- 0.00 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
11 9112206940 -- 4.00 15.00 -- 19.00  
12 9012202250 -- 4.00 15.50 -- 19.50  
13 9112206897 -- 4.00 9.50 -- 13.50  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021110-1758 نام درس : تجزيه و تركيب (1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202206 -- 0.00 13.00 -- 13.00  
2 9012202226 -- 4.00 14.50 -- 18.50  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021110-1759 نام درس : تجزيه و تركيب (1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202217 -- -- غ‌م -- 0.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021111-1751 نام درس : تجزيه و تركيب (2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 16 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8912201741 -- 3.75 12.75 -- 16.50  
2 9012202208 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
3 8912206354 -- 3.75 16.00 -- 19.75  
4 8912201743 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
5 8812201974 -- 3.50 12.00 -- 15.50  
6 9212200206 -- 2.50 11.25 -- 13.75  
7 8912201746 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
8 891420054 -- 0.00 0.00 -- 0.00 مهمان
9 8912201780 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
10 9212200245 -- 3.75 11.50 -- 15.25 مهمان
11 8912201761 -- 3.50 13.75 -- 17.25  
12 8912201762 -- 3.25 12.25 -- 15.50  
13 8812203326 -- 0.00 غ‌م -- 0.00  
14 8912201760 -- 0.00 0.00 -- 0.00  
15 8712201320 -- 0.00 غ‌م -- 0.00  
16 8912201768 -- 3.75 15.00 -- 18.75  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021111-1758 نام درس : تجزيه و تركيب (2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 85220527 -- 3.00 9.75 -- 12.75  
2 8912201763 -- 0.00 غ‌م -- 0.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021113-1758 نام درس : آشنايي با علوم بلاغي (2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8712200781 -- -- 17.50 -- 17.50  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021142-1751 نام درس : صرف متوسطه(2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112206868 -- -- -- -- 0.00  
2 9212206521 -- -- -- -- 0.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021146-1751 نام درس : نحو پيشرفته(2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8812205779 غ‌م -- 10.00 -- 10.00  
2 9212206509 18.00 -- 12.00 -- 13.20  
3 9112208854 غ‌م -- 10.00 -- 10.00  
4 8812201731 غ‌م -- 12.00 -- 12.00  
5 9212206467 18.00 -- 18.00 -- 18.00  
6 9012202219 0.00 -- 0.00 -- 0.00  
7 9212206526 15.25 -- 6.00 -- 7.85 حذف به علت غيبت كلاسي
8 9112206899 14.50 -- 10.00 -- 10.90  
9 9212206507 17.00 -- 12.50 -- 13.40  
10 9112206867 15.00 -- 12.00 -- 12.60  
11 9212202428 19.50 -- غ‌م -- 0.00 مهمان
12 9212206513 18.50 -- 17.00 -- 17.30  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021146-1752 نام درس : نحو پيشرفته(2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 6 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9212206541 14.00 -- 16.50 -- 16.00  
2 9212206552 14.50 -- 12.00 -- 12.50  
3 9212206538 15.00 -- 12.50 -- 13.00  
4 9212206530 14.50 -- 13.50 -- 13.70  
5 9112209509 12.00 -- 7.00 -- 8.00 مهمان
6 9212206533 15.00 -- 16.00 -- 15.80  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021147-1751 نام درس : نحو مقدماتي
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 24 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9312208282 20.00 -- 18.75 -- 19.00  
2 9212206800 0.00 -- 0.00 -- 0.00 مهمان
3 9212206546 -- -- -- -- 0.00  
4 9212206548 10.00 -- 4.00 -- 5.20  
5 9112206870 10.00 -- 6.25 -- 7.00  
6 9112206904 11.50 -- غ‌م -- 0.00  
7 9312208070 11.50 -- 12.25 -- 12.10  
8 9312208051 13.00 -- 6.00 -- 7.40  
9 9312208048 19.00 -- 15.25 -- 16.00  
10 9312208055 0.00 -- غ‌م -- 0.00  
11 8912201745 0.00 -- غ‌م -- 0.00  
12 9312208368 20.00 -- 17.25 -- 17.80  
13 9312208033 15.50 -- 15.00 -- 15.10  
14 9312208027 18.50 -- 11.00 -- 12.50  
15 9312208294 17.50 -- 16.50 -- 16.70  
16 9312208042 0.00 -- 0.00 -- 0.00  
17 9112206871 10.00 -- 4.00 -- 5.20  
18 8912201754 0.00 -- غ‌م -- 0.00  
19 9312210533 20.00 -- 20.00 -- 20.00  
20 9212211054 غ‌م -- 8.50 -- 8.50  
21 9312208036 20.00 -- 20.00 -- 20.00  
22 9212206521 0.00 -- غ‌م -- 0.00  
23 9312208023 17.00 -- 14.00 -- 14.60  
24 9312208079 14.00 -- 5.75 -- 7.40  

 

 

سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1021151-1751 نام درس : صرف(2)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 15 تاريخ تهيه : 08/04/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

1392 © تمام حقوق این سایت متعلق به مدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها می باشد.

تنظیمات رنگ قالب

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9312208282 20.00 -- 20.00 -- 20.00  
2 9312208070 15.50 -- 15.50 -- 15.50  
3 9312208051 12.50 -- 18.00 -- 16.90  
4 9312208048 19.50 -- 20.00 -- 19.90  
5 9312208055 0.00 -- -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
6 9312208368 17.50 -- 18.00 -- 17.90  
7 9312208033 18.00 -- 20.00 -- 19.60  
8 9312208027 19.75 -- 20.00 -- 19.95  
9 9312208083 17.00 -- 18.50 -- 18.20  
10 9312208294 20.00 -- 19.75 -- 19.80  
11 9312208042 0.00 -- 0.00 -- 0.00  
12 9312210533 20.00 -- 19.50 -- 19.60  
13 9312208036 20.00 -- 20.00 -- 20.00  
14 9312208023 20.00 -- 19.50 -- 19.60  
15 9312208079 17.75 -- 18.50 -- 18.35