امروز شنبه, 30 تیر 1403 - Sat 07 20 2024

منو

مقاله ها

فیلتر

نمرات امتحانات مجدد گروه آموزشی ادبیات فارسی

سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1022018-1751 نام درس : ادبيات فارسي(2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9312208070 -- 4.00 11.00 -- 15.00  
2 9312208053 -- 0.00 غ‌م -- 0.00  
سال و نيمسال : 1393-2 كد درس و گروه : 1022303-1751 نام درس : زن در اسلام (2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8712202285 -- -- 16.50 -- 16.50  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1022301-1751 نام درس : قانون اساسي‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9212206507 -- -- -- -- 0.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1022304-1751 نام درس : نظام سياسي اسلام‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8912201751 -- -- -- -- 0.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1022304-1758 نام درس : نظام سياسي اسلام‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202206 -- -- -- -- 0.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021901-1752 نام درس : اخلاق اسلامي (1)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202204 -- -- 20.00 -- 20.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021905-1751 نام درس : اخلاق اسلامي (5)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 4 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9312208022 -- -- غ‌م -- 0.00  
2 9112206904 -- -- 17.50 -- 17.50  
3 9112208854 -- -- غ‌م -- 0.00  
4 9212206507 -- -- غ‌م -- 0.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021907-1751 نام درس : اخلاق اسلامي (7)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 3 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112206902 -- -- غ‌م -- 0.00  
2 9112206899 -- -- غ‌م -- 0.00  
3 9012202250 -- -- 20.00 -- 20.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021907-1758 نام درس : اخلاق اسلامي (7)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202217 -- -- غ‌م -- 0.00  
2 9012202226 -- -- 18.50 -- 18.50  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021908-1751 نام درس : اخلاق اسلامي (8)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202208 -- -- 20.00 -- 20.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021908-1758 نام درس : اخلاق اسلامي (8)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202217 -- -- -- -- 0.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021909-1751 نام درس : مباحث تربيتي خانواده در اسلام
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 4 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202203 -- -- -- -- 0.00  
2 9312208070 -- -- -- -- 0.00  
3 9312208053 -- -- -- -- 0.00  
4 9112206895 -- -- -- -- 0.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021910-1751 نام درس : روانشناسي تربيتي‌ و شيوه هاي مشاوره
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112206871 -- -- -- -- 0.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021958-1751 نام درس : اخلاق اسلامي1و2
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9312208053 -- -- -- -- 0.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021959-1751 نام درس : اخلاق اسلامي(3و4)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9312208083 -- -- 20.00 -- 20.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021813-1751 نام درس : تاريخ‌تشيع‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9212200206 -- -- 18.00 -- 18.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021822-1752 نام درس : تاريخ تحليلي اسلام(2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9212206544 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
2 9212206529 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021711-1751 نام درس : منطق‌(2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112206903 غ‌م -- 12.00 -- 12.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021739-1751 نام درس : منطق(1)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8912201751 غ‌م -- 16.00 -- 16.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021739-1752 نام درس : منطق(1)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112206872 غ‌م -- 18.50 -- 18.50  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021739-1758 نام درس : منطق(1)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202206 غ‌م -- 17.50 -- 17.50  
2 9012202217 0.00 -- غ‌م -- 0.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021504-1752 نام درس : حديث‌شناسي‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 5 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112206870 -- 3.00 12.00 -- 15.00  
2 9112206886 -- 4.00 12.50 -- 16.50  
3 9112208854 -- 0.00 غ‌م -- 0.00  
4 9112206874 -- 4.00 16.00 -- 20.00  
5 9112206871 -- 2.00 7.50 -- 9.50  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021407-1751 نام درس : اصول‌فقه‌(1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202227 -- -- 9.50 -- 9.50  
2 9012202233 -- -- 17.00 -- 17.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021407-1758 نام درس : اصول‌فقه‌(1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202217 -- -- غ‌م -- 0.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021417-1751 نام درس : اصول فقه(1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112206903 -- -- 15.50 -- 15.50  
2 9212200245 -- -- 14.50 -- 14.50 مهمان امتحاني
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021417-1752 نام درس : اصول فقه(1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 5 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112206876 -- -- 19.00 -- 19.00  
2 9112206872 -- -- 18.00 -- 18.00  
3 8812201974 -- -- 14.00 -- 14.00  
4 9112206618 -- -- 15.00 -- 15.00  
5 9112206869 -- -- 20.00 -- 20.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021417-1758 نام درس : اصول فقه(1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8912201763 -- -- 14.50 -- 14.50  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021422-1751 نام درس : اصول فقه(2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 4 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202203 -- -- غ‌م -- 0.00  
2 8812201731 -- -- غ‌م -- 0.00  
3 8912201751 -- -- غ‌م -- 0.00  
4 8712201320 -- -- 12.00 -- 9.60  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021422-1752 نام درس : اصول فقه(2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202247 غ‌م -- 13.00 -- 13.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021423-1751 نام درس : اصول فقه(3)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8912201751 غ‌م -- غ‌م -- 0.00  
2 9012202248 غ‌م -- 12.00 -- 12.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021424-1751 نام درس : اصول فقه(4)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8712201320 غ‌م -- 13.00 -- 13.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021321-1758 نام درس : فقه استدلالي‌(1)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202206 -- -- -- -- 0.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021324-1751 نام درس : فقه‌استدلالي‌(4)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 85234418 غ‌م -- 18.00 -- 18.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021346-1751 نام درس : احكام عمومي(2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9312208053 غ‌م -- -- -- 0.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021207-1751 نام درس : تفسير ترتيبي (1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202202 -- -- -- -- 0.00  
2 9012202227 -- -- -- -- 0.00  

سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021207-1758 نام درس : تفسير ترتيبي (1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202217 -- -- -- -- 0.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021208-1751 نام درس : تفسير ترتيبي (2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202242 -- -- 12.25 -- 12.25  
2 9012202248 -- -- غ‌م -- 0.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021208-1758 نام درس : تفسير ترتيبي (2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202217 -- -- -- -- 0.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021225-1751 نام درس : تفسيرموضوعي‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 891420054 -- -- 15.00 -- 15.00 مهمان امتحاني
2 9012202239 -- -- غ‌م -- 0.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021242-1751 نام درس : روان خواني
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 3 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9312208022 -- -- -- -- 0.00  
2 9212200206 -- -- -- -- 0.00  
3 84232434 -- -- -- -- 0.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021248-1751 نام درس : حفظ قرآن(1)
تعداد واحد : 0.50 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9312208070 -- 15.00 3.75 -- 18.75  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021259-1751 نام درس : تفسير ترتيبي(2)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112206902 غ‌م -- غ‌م -- 0.00  
2 9112206903 غ‌م -- غ‌م -- 0.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021259-1752 نام درس : تفسير ترتيبي(2)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112206876 غ‌م 4.00 11.00 -- 15.00  
سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021106-1751 نام درس : نحو عالي(1)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112206903 غ‌م -- 12.25 -- 12.25  

 

سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021106-1752 نام درس : نحو عالي(1)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112206883 0.00 -- غ‌م -- 0.00  
2 9112206618 غ‌م -- 15.00 -- 15.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021106-1758 نام درس : نحو عالي(1)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202217 -- -- غ‌م -- 0.00  

 

 

سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021107-1751 نام درس : نحو عالي (2)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 4 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202227 غ‌م -- 7.50 -- 7.50  
2 9112206903 غ‌م -- 6.50 -- 6.50  
3 84232434 غ‌م -- غ‌م -- 0.00  
4 8712201320 غ‌م -- 12.00 -- 12.00  

 

سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021107-1752 نام درس : نحو عالي (2)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112206872 0.00 -- غ‌م -- 0.00  
2 8812201974 غ‌م -- 8.75 -- 8.75  

 

 

سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021108-1751 نام درس : نحو عالي (3)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 4 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8712202285 غ‌م -- 16.25 -- 16.25  
2 84232434 غ‌م -- غ‌م -- 0.00  
3 8912201748 غ‌م -- 12.50 -- 12.50  
4 9012202248 غ‌م -- غ‌م -- 0.00  

 

سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021109-1751 نام درس : نحو عالي (4)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 3 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8912201751 غ‌م -- 16.25 -- 16.25  
2 9212200245 غ‌م -- 14.25 -- 14.25 مهمان امتحاني
3 8812203326 غ‌م -- 13.00 -- 13.00  

 

سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021109-1758 نام درس : نحو عالي (4)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202206 غ‌م -- 15.75 -- 15.75  

 

 

سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021110-1751 نام درس : تجزيه و تركيب (1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112206903 -- -- -- -- 0.00  

 

سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021110-1758 نام درس : تجزيه و تركيب (1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202217 -- -- -- -- 0.00  

 

سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021111-1751 نام درس : تجزيه و تركيب (2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8812203326 -- -- -- -- 0.00  
2 8712201320 -- -- -- -- 0.00  

 

سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021111-1758 نام درس : تجزيه و تركيب (2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8912201763 -- -- -- -- 0.00  

 

سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021145-1751 نام درس : نحو پيشرفته(1)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 5 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9012202202 غ‌م -- غ‌م -- 0.00  
2 9212206544 غ‌م -- 12.00 -- 12.00  
3 9212206529 غ‌م -- غ‌م -- 0.00  
4 9112206895 غ‌م -- 2.25 -- 2.25  
5 9112206880 غ‌م -- غ‌م -- 0.00  

 

سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021146-1751 نام درس : نحو پيشرفته(2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 3 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 8812205779 -- -- -- -- 0.00  
2 9112208854 -- -- -- -- 0.00  
3 9112206899 -- -- -- -- 0.00  

 

سال و نيمسال : 1393-3 كد درس و گروه : 1021147-1751 نام درس : نحو مقدماتي
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 28/06/94
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي تجديد نظر نهايي وضعيت
1 9112206904 غ‌م -- -- -- 0.00  

 

 

 <