امروز شنبه, 30 تیر 1403 - Sat 07 20 2024

منو

مقاله ها

فیلتر

نمرات امتحانات گروه آموزشی فلسفه و منطق

سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021704-1751 نام درس : فلسفه (1)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 11 تاريخ تهيه : 10/03/95
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9012207714 14.50 19.00 18.10 مهمان
2 8912201741 -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
3 9112206900 20.00 18.00 18.40  
4 9112206901 18.50 17.50 17.70  
5 9112206902 غ‌م 19.50 19.50  
6 8812201974 20.00 16.00 16.80  
7 9112204478 18.00 16.00 16.40 مهمان
8 9012202227 18.00 19.50 19.20  
9 9012202242 غ‌م 14.50 14.50  
10 9112206940 20.00 20.00 20.00  
11 9112206897 19.00 18.00 18.20  

 

 

سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021704-1752 نام درس : فلسفه (1)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 12/03/95
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9012202199 19.00 -- 17.50 17.80  
2 9012202204 20.00 -- 20.00 20.00  
3 9012202205 غ‌م -- 19.00 19.00  
4 9012202220 20.00 -- 20.00 20.00  
5 9012202230 غ‌م -- 19.00 19.00  
6 9012202231 غ‌م -- 19.00 19.00  
7 9012202233 20.00 -- 15.50 16.40  
8 9012202237 16.50 -- 16.50 16.50  
9 9012202243 20.00 -- 18.00 18.40  
10 9012202247 16.00 -- 15.75 15.80  

 

 

سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021711-1751 نام درس : منطق‌(2)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 7 تاريخ تهيه : 12/03/95
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 8812202110 -- -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
2 9212206509 19.00 -- 19.00 19.00  
3 9112208854 17.00 -- 19.00 18.60  
4 9212206467 20.00 -- 19.50 19.60  
5 9012202337 17.00 -- 0.00 3.40  
6 9112206782 16.00 -- 0.00 3.20  
7 9212206507 -- -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي

 

 

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021703-1752 نام درس : منطق (3)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 24/03/95
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9112206864 19.75 -- 19.00 19.15  
2 9112206876 17.00 -- 17.50 17.40  
3 9112206882 19.50 -- 19.00 19.10  
4 9112206521 20.00 -- 19.00 19.20 مهمان
5 9212200206 0.00 -- 17.00 13.60  
6 9112206896 غ‌م -- غ‌م 0.00  
7 9112206861 20.00 -- 18.00 18.40  
8 9112206875 19.00 -- 17.50 17.80  
9 9112206874 20.00 -- 19.00 19.20  
10 9112206865 20.00 -- 19.00 19.20  
11 9012202505 18.00 -- 17.00 17.20 مهمان
12 9112206869 17.00 -- 19.50 19.00  

 

 

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021739-1752 نام درس : منطق(1)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 8 تاريخ تهيه : 24/03/95
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    

 

رديف شماره طلبه مياني تحقيق يا عملي كتبي نهايي وضعيت
1 9212206541 17.00 -- 14.50 15.00  
2 9212206552 17.00 -- 15.50 15.80  
3 9212206538 19.00 -- 14.75 15.60  
4 9212206530 18.50 -- 14.75 15.50  
5 9012202329 16.00 -- 11.75 12.60 مهمان
6 9112206883 -- -- -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
7 9112206867 18.00 -- 10.50 12.00  
8 9212206533 18.00 -- 13.25 14.20  
 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021908-1751 نام درس : اخلاق اسلامي (8)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 09/03/95

 

رديف شماره طلبه كتبي نهايي
1 9012202198 -- 0.00
2 8912201741 0.00 0.00
3 9012202080 20.00 20.00
4 9012202082 20.00 20.00
5 9312208051 0.00 0.00
6 8812201974 18.00 18.00
7 9012202225 18.00 18.00
8 9012202229 20.00 20.00
9 9112206899 20.00 20.00
10 9012202239 14.00 14.00
11 9012202248 16.00 16.00
12 9312208079 15.00 15.00

 

 

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021906-1751 نام درس : اخلاق اسلامي (6)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 16 تاريخ تهيه : 31/03/95

 

رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت
1 9312208022 0.00 0.00  
2 9112206904 غ‌م 0.00  
3 9312208051 16.00 16.00  
4 8912206354 20.00 20.00  
5 9012202329 20.00 20.00 مهمان
6 9312208048 15.00 15.00  
7 9312208033 20.00 20.00  
8 9212206402 19.00 19.00 مهمان
9 9312208083 -- 0.00  
10 9212206526 0.00 0.00  
11 9312208294 20.00 20.00  
12 9112206895 13.00 13.00  
13 9012202239 14.00 14.00  
14 9312208036 20.00 20.00  
15 9312208023 0.00 0.00  
16 9312208079 17.25 17.25  

 

 

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021906-1752 نام درس : اخلاق اسلامي (6)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 17 تاريخ تهيه : 31/03/95

 

رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت
1 9112206864 20.00 20.00  
2 9112206870 19.50 19.50  
3 9212206525 18.50 18.50  
4 9112206876 19.00 19.00  
5 9212206531 18.75 18.75  
6 9112206882 غ‌م 0.00  
7 9112206883 0.00 0.00  
8 9112206521 20.00 20.00 مهمان
9 9212206529 18.50 18.50  
10 9112206861 18.00 18.00  
11 9112206875 20.00 20.00  
12 9112206874 20.00 20.00  
13 9112206865 20.00 20.00  
14 9112206867 19.50 19.50  
15 9212211054 12.50 12.50  
16 9112206869 19.50 19.50  
17 9112206880 19.25 19.25  

 

 

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021906-1753 نام درس : اخلاق اسلامي (6)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 5 تاريخ تهيه : 31/03/95

 

رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت
1 9212206509 19.00 19.00  
2 9112208854 0.00 0.00  
3 9212206467 20.00 20.00  
4 9112206899 20.00 20.00  
5 9212206507 17.50 17.50  

 

 

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021906-1758 نام درس : اخلاق اسلامي (6)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 5 تاريخ تهيه : 31/03/95

 

رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت
1 9112206872 20.00 20.00  
2 9012202226 غ‌غ‌م 0.00  
3 85220527 غ‌غ‌م 0.00  
4 9212202428 20.00 20.00  
5 9012202250 غ‌غ‌م 0.00  

 

 

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021908-1752 نام درس : اخلاق اسلامي (8)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 31/03/95

 

رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت
1 9012202199 20.00 20.00  
2 9012202204 20.00 20.00  
3 9012202205 20.00 20.00  
4 9112206870 20.00 20.00  
5 9012202220 20.00 20.00  
6 9012202230 19.50 19.50  
7 9012202231 20.00 20.00  
8 9012202233 20.00 20.00  
9 9012202237 20.00 20.00  
10 9012202243 20.00 20.00  
11 9012202247 19.50 19.50  
12 9112206880 0.00 0.00  

 

 

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021902-1751 نام درس : اخلاق اسلامي (2)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 02/04/95

 

رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت
1 9412207487 -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
2 9412207486 20.00 20.00  
3 9412207489 19.00 19.00  
4 9412207497 20.00 20.00  
5 9412207477 20.00 20.00  
6 9412207478 -- 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
7 9412207480 20.00 20.00  
8 9412207482 18.50 18.50  
9 9412207494 19.00 19.00  
10 9412207499 19.00 19.00  
11 8812203326 20.00 20.00  
12 9412207476 19.00 19.00  

 

 

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021902-1752 نام درس : اخلاق اسلامي (2)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 16 تاريخ تهيه : 02/04/95

 

رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت
1 9412207461 19.00 19.00  
2 9412207469 16.00 16.00  
3 9412207472 18.50 18.50  
4 9412207452 20.00 20.00  
5 9412207459 17.00 17.00  
6 9412207470 20.00 20.00  
7 9412207455 20.00 20.00  
8 9412207450 18.50 18.50  
9 9412207457 20.00 20.00  
10 9412207481 14.00 14.00  
11 9412207460 19.00 19.00  
12 9412207451 20.00 20.00  
13 9412207453 20.00 20.00  
14 9412207466 20.00 20.00  
15 9412207465 19.00 19.00  
16 9412207462 20.00 20.00  

 

 

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021905-1752 نام درس : اخلاق اسلامي (5)
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 9 تاريخ تهيه : 02/04/95

 

1392 © تمام حقوق این سایت متعلق به مدرسه علمیه حضرت زینب کبری سلام الله علیها می باشد.

تنظیمات رنگ قالب

رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت
1 9212206541 19.00 19.00  
2 9212206552 18.58 18.58  
3 9212206538 19.50 19.50  
4 9212206530 14.00 14.00  
5 9212206544 17.00 17.00  
6 9212206531 18.50 18.50  
7 9012202937 غ‌م 0.00  
8 9212206532 19.50 19.50  
9 9212206533 18.50 18.50