امروز شنبه, 30 تیر 1403 - Sat 07 20 2024

منو

خوانشی متفاوت از معنای تبلیغ

tabliq 1

حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی (۶ دی ۹۶) از «تبلیغ» به عنوان مهم ترین وظیفه ی این شورا یاد کرده و تفسیر مفصلی درباره ی «تبلیغ اسلامی» ارائه نمودند.

در ادبیات دینی ما، موضوع تبلیغ، موضوعی مهم و پرتکرار است. از نگاه رهبر انقلاب، «پروردگار عالم دستور تبلیغ را به پیغمبر خودش عنایت می کند و در آیات کریمه ی قرآن از قول پیغمبران، مکرّر در مکرّر مسئله ی تبلیغ ذکر شده: اُبَلِّغُکُم رِسَالٰتِ رَبّی وَ اَنصَحُ لَکُم.»(۱(
علاوه بر اهمیت و جایگاه تبلیغ، توجه به لایه ها و سطوح معناشناختی تبلیغ، یکی دیگر از محورهای بیانات اخیر رهبر انقلاب است. ناگفته پیداست وقتی درباره ی تبلیغ در این فضای فکری سخن می گوییم، به طور مشخص، منظورمان «تبلیغ اسلامی» است. مهم ترین ویژگی های معنایی «تبلیغ» در این بیانات بدین شرح است:

یک. مبناگروی قرآنی در تعریف
توجه به تبار و خاستگاه قرآنی واژگان و اصطلاحات و مبنا قرار دادن معنای قرآنی اصطلاحات در نظریه پردازی، از ویژگی های روشی رهبر انقلاب است؛ همچنان است این روش در پی جویی از تعریف اصطلاحاتی مانند «جهاد اقتصادی« ، «مقاومت»، «بصیرت و صبر انقلابی»، «آرمان گرایی» و «تقوا» و مانند آن:
«تبلیغ، ریشه ی قرآنی دارد؛ کاری نیست که ما آن را اختراع کرده باشیم یا از کسی در دنیا آن را یاد گرفته باشیم. خداوند متعال در سوره ی مبارکه ی احزاب میفرماید: اَلَّذینَ یُبَلِّغُونَ رِسالٰتِ اللهِ وَیَخشَونَهُ وَ لا یَخشَونَ اَحَدًا اِلَّا اللَهَ وَ کَفَىٰ بِاللهِ حَسیبًا؛ و در سوره ی مبارکه ی مائده [میفرماید]: یٰاَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغ ما اُنزِلَ اِلَیکَ مِن رَبِّک« .


دو. ویژگی ها و بایسته های تبلیغ
گاه در توضیح و شرح معنای یک اصطلاح، می توانیم از ویژگی های توصیفی و مؤلفه های معنایی استفاده کنیم. از نظر رهبر انقلاب «صداقت»، «صمیمیت«، »امانت داری»، «مسئولیت»، «امیدبخشی»، «اعتمادآفرینی» و «آینده گرایی» از مهم ترین ویژگی ها و بایسته های تبلیغ است:
شرط این تبلیغ این است که صادقانه باشد، صمیمانه باشد، امانت دارانه باشد، مسئولانه باشد؛ این معنای تبلیغ است... امید و اعتماد، در تبلیغ باید وجود داشته باشد. برای یک ملّت بدترین حادثه این است که اعتمادبه نفس اش را از دست بدهد، امیدش به آینده را از دست بدهد« .


سه. معنای تقابلی و رویکرد سیاقی
توجه به تقابل های معنایی در بیان مفاهیم، روشی قرآنی، عقلانی و دیرینه است؛ گزاره ی «تُعرَف الأشیاءُ بِأضدادِها»، بر همین نکته دلالت دارد. همچنین مقوله ی تبلیغ و معنای مقابل آن، در فضای ایستا و خلأ مطرح نمی شود، بلکه ناظر به شرایط و واقعیات جامعه و روندها و رخدادهای آن، معنای خاص تری می یابد؛ توجه به این رویکرد معناشناسانه را رویکرد سیاقی می دانیم. بر همین اساس، رهبر انقلاب، تبلیغ اسلامی را در تقابل با پروپاگاندای مطرح در فرهنگ و تمدن غربی طرح کرده اند:
[...]
در حکومتهای مادّی -عمدتاً در غرب- هم تبلیغ هست؛ [به اصطلاح[پروپاگاندا؛ که این با آن، به طور مبنایی و اصولی متفاوت است. پروپاگاندا برای کنترل کردن افکار عمومی مردم است، در جهت دست یافتن به قدرت، به منفعت، به پول است. غربی ها انصافاً در این قضیّه، ورودشان هم خوب است، خیلی بلدند. تبلیغات به معنای غربی -پروپاگاندای غربی- را خیلی خوب بلدند؛ پول درمی آورند، به قدرت می رسند. با چه [کاری]؟ با کنترل افکار عمومی مردم] .  امّا] تبلیغ اسلامی مسئله اش این نیست؛ تبلیغ اسلامی عبارت است از تفاهم با مردم؛ بحثِ کنترل نیست، بحثِ تفاهم است؛ ذهنها را به سمت یک هدف عالی و والایی متوجّه کردن و ذهنها را به هم نزدیک کردن. «

 
چهار. تبلیغ به مثابه گفتمان سازی
در این بیانات، معنای تبلیغ در سطح چهارم با مفهوم و معنای گفتمان سازی مرتبط می شود. از نظر رهبر انقلاب، «تبلیغ باید گفتمان ساز باشد»(۲). سخن این است رابطه ی میان تبلیغ و گفتمان سازی چیست؟ هرچند پاسخ به این پرسش، مجال مفصلی را می طلبد، اما به طور خلاصه باید رابطه ی اصلی میان این دو مفهوم را در همین بیانات اخیر، یافت:
«تبلیغ اسلامی عبارت است از تفاهم با مردم؛ بحثِ کنترل نیست، بحثِ تفاهم است؛ ذهنها را به سمت یک هدف عالی و والایی متوجّه کردن و ذهنها را به هم نزدیک کردن.»

گفتمان در جامعه، مثل هوا است و بدون هوا، «امکان و شرایطی» برای تنفس نخواهد بود؛ گفتمان در جامعه، شرایط و زمینه هایی واقعی و توافق شده است که امکان باور و فهم مشترک و مقبول عمومی را به وجود می آورد. گفتمان، شعار، سیاست، تدبیر، برنامه و از این قبیل نیست. همه ی این موارد در گفتمان انسجام و معنای گفتمانی می یابند. گفتمان، شرایط و وضعیتی است در سطحی از جامعه که مضامین، شعارها، انتخاب ها و برنامه ها متناسب با آن معنا و جهت می یابند و این معنایابی بر اساس تفاهم و توافقی است -که به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه- در جامعه رخ می دهد؛ بنابراین اگر امکان و شرایط فهم مشترک در جامعه وجود نداشته باشد، هر اقدام و گفتگو و ارتباطی در سطح جامعه بی معنا و غیرممکن خواهد بود؛ از این رو گفتمان را باید شرایط مفاهمه در جامعه بدانیم.
باور عمومى، تجلّی گاه گفتمانِ جامعه است؛ گفتمان یعنى آن وضعیتی که یک سخن (یک آرمان، یک معرفت و...) مورد تفاهم، قبول و پذیرش عموم مردم تلقى بشود و مردم به آن توجه کنند؛ بر این اساس، می توانیم بگوییم گفتمان جامعه، مفهوم و معرفتی است که در برهه اى از زمان در یک جامعه همه گیر می شود؛ از همین جا گفتمان -علاوه بر انسجام درونی- با دو بُعد «زمان» و «مکان» نیز ارتباط پیدا می کند.

پنج. آثار و ثمرات تبلیغ
گاه می توانیم شرح و توضیح درباره ی اصطلاحات را با توجه به جنبه های«تبیینی» آن ها بیان کینم؛ بدین نحو که بگوییم این مفهوم، خود عامل تغییر در چه مفاهیم دیگری است، آثار و پیامدهای آن چگونه است یا اینکه از چه مفاهیمی، متأثَّر و تأثیرپذیر است و مانند آن. این رویکرد را می توانیم معناشناسی تبیینی نام بگذاریم. در این بیانات نیز رهبر انقلاب، مفهوم تبلیغ را با توجه به آثار آن بیان می کنند:
«تبلیغ اسلامی عبارت است از تفاهم با مردم؛ بحثِ کنترل نیست، بحثِ تفاهم است؛ ذهنها را به سمت یک هدف عالی و والایی متوجّه کردن و ذهنها را به هم نزدیک کردن. اثر این تفاهم چیست؟ اثر تفاهم این است که مردم در جهت کارهای اساسی و خیر، خودشان مسئولانه وارد می شوند.«

همچنین در فراز دیگری می فرمایند:
«قهراً افکار عمومی وقتی که در یک مسئله ای فعّال شد و صاحب نظر شد، به طور طبیعی جسمها را به حرکت در می آورَد، ذهنها را به حرکت درمی آورَد، ابتکارها را وارد میدان می کند. به طور طبیعی در تبلیغ اسلامی، فرصتها و تهدیدها برای مردم بیان می شود؛ دشمنها و دوستها برای مردم معیّن می شوند، شناسانده می شوند؛ اعتماد به نفس به مردم داده می شود؛ اینها در تبلیغ وجود دارد. «


شش. تبلیغ به مثابه جنگ
سطح دیگری از معنای تبلیغ در این بیانات، با روش «استعاره های مفهومی«  قابل پی جویی است. تبلیغ، علاوه بر معانی، پایه و مبنای قرآنی و همچنین با توجه به ویژگی ها، تقابل ها، مترادف ها و آثار، از جهت استعاری نیز قابل توجه است. البته نکته ی جالب توجّه در اینجا نیز روش قرآن بنیادِ رهبر انقلاب در بیان معانی استعاری تبلیغ است.
استعاره ی «تبلیغ به مثابه جنگ» یعنی «مواجهه ی با دشمن؛ تبلیغ درست، یعنی سینه به سینه شدن با دشمن حقیقت، با ظلم و با ظلمات؛ این، معنای تبلیغ است؛ این، حقیقت تبلیغ است. « 

  از این آیه ای که عرض کردیم -اَلَّذینَ یُبَلِّغونَ رِسالٰتِ اللهِ وَیَخشَونَه ُ وَ لا یَخشَونَ اَحَدًا اِلَّا الله- معلوم می شود که این تبلیغ، دشمن دارد؛ [وقتی]که می فرماید تبلیغ می کنند رسالات الهی را، از خدا می ترسند، از غیر خدا نمی ترسند، پیدا است که غیر خدا در مقابل این مبلّغین الهی، مبلّغین رسالات الله، صف آرایی دارند؛ بحث بر سر دعوا است. یا در آن آیه ی شریفه ی «بَلِّغ ما اُنزِلَ اِلَیکَ مِن رَّبِّکَ وَ اِن لَم تَفعَل فَما بَلَّغتَ رِسالَتَهُ وَ اللهُ یَعصِمُکَ مِنَ النّاس» که [می فرماید[خدا تو را حفظ می کند، نگران نباش، دغدغه نداشته باش از دشمن، پیدا است که در مقابل تبلیغ پیغمبر، صف دشمنان است، جبهه ی دشمنان است. برادران عزیز، خواهران عزیز! معنای این چیست؟ معنایش این است که شما آن وقتی که تبلیغ می کنید، تبلیغ اساسی می کنید، تبلیغ اسلامی می کنید، در مقابل این تبلیغ شما یک جبهه ی دشمنی صف آرایی می کند؛ این را باید بدانید. تبلیغ میدان جنگ است« .
 
هفت. مصادیق تبلیغ
در هفتمین سطح از معنای تبلیغ، آن را در سطح مصداقی پی می گیریم. در این بیانات نقل خاطره ای گران بار از پیامبر اعظم (صلّی الله علیه وآله وسلّم (در غزوه ی خندق مصداقی از «تبلیغ موفق» محسوب می شود:
« شما تبلیغات پیغمبران را با آن شرایط سختی که داشتند نگاه کنید؛ در سخت ترین شرایط در جنگِ خندق که داشتند خندق می کندند... یک جا مسلمانها رسیدند به یک سنگ سختی که هرچه کردند نتوانستند این سنگ را جابه جا کنند؛ به پیغمبر عرض کردند یا رسول الله اینجا یک سنگ خیلی سختی هست و نمی توانیم آن را حرکت بدهیم؛ حضرت خودشان تشریف آوردند آنجا، کلنگ را گرفتند، یک ضربه ی محکمی با کلنگ زدند و برق جست از این ضربه ی مهم؛ پیغمبر فرمود که من در این برق، کاخ کسریٰ را دیدم که شما خواهید گرفت. شما ببینید! پیغمبر اکرم در چه شرایطی، در سخت ترین شرایط، می فرماید که من کاخ کسریٰ را میبینم که شما می گیرید؛ من امپراتور روم را -در یک ضربه ی دیگر- میبینم که شما [شکست می دهید]؛ [یعنی] امید، اعتمادبه نفس« .


۱) بیانات در دیدار اعضای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ۱۳۹۶/۱۰/۰۶(
۲) در دیدار با جمعی از طلاب و روحانیون  ۱۳۸۸/۹/۲۲

       KHAMENEI.IR                 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد