امروز جمعه, 07 مهر 1402 - Fri 09 29 2023

منو

نمرات امتحانات گروه آموزشی اصول فقه

 

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021423-1752 نام درس : اصول فقه(3)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 9 تاريخ تهيه : 24/03/95

 

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9112206864 20.00 13.50 14.80  
2 9112206876 20.00 11.00 12.80  
3 9112206882 20.00 18.50 18.80  
4 9112206521 20.00 20.00 20.00 مهمان
5 9112206896 غ‌م غ‌م 0.00  
6 9112206875 18.00 13.00 14.00  
7 9112206874 20.00 18.50 18.80  
8 9112206865 19.50 غ‌م 0.00  
9 9112206869 19.00 غ‌م 0.00  

 

 

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021407-1751 نام درس : اصول‌فقه‌(1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 3 تاريخ تهيه : 26/03/95

 

رديف شماره طلبه كتبي نهايي وضعيت
1 9012202329 16.00 16.00 مهمان
2 9012202227 غ‌م 0.00  
3 9012202937 غ‌م 0.00  

 

 

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021417-1751 نام درس : اصول فقه(1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 5 تاريخ تهيه : 26/03/95

 

رديف شماره طلبه كتبي نهايي
1 9212206509 19.00 19.00
2 9112208854 19.00 19.00
3 9212206467 20.00 20.00
4 8912201780 غ‌م 0.00
5 9212206507 0.00 0.00

 

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021417-1758 نام درس : اصول فقه(1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 1 تاريخ تهيه : 26/03/95

 

رديف شماره طلبه كتبي نهايي
1 9212202428 19.50 19.50

 

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021424-1752 نام درس : اصول فقه(4)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 10 تاريخ تهيه : 26/03/95

 

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي
1 9012202199 19.50 16.00 16.70
2 9012202204 19.00 19.00 19.00
3 9012202205 غ‌م 15.00 15.00
4 9012202220 20.00 19.50 19.60
5 9012202225 غ‌م 0.00 0.00
6 9012202231 19.00 16.00 16.60
7 9012202237 19.00 8.00 10.20
8 9012202242 غ‌م 0.00 0.00
9 9012202243 20.00 16.50 17.20
10 9012202247 19.00 8.00 10.20

 

 

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021403-1751 نام درس : اصول فقه (3)
تعداد واحد : 3.00 تعداد طلبه : 2 تاريخ تهيه : 31/03/95

 

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 8812201974 18.50 11.00 12.50  
2 9412212204 18.50 17.00 17.30  

 

 

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021423-1751 نام درس : اصول فقه(3)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 5 تاريخ تهيه : 31/03/95

 

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9112204478 20.00 9.00 11.20 مهمان
2 8912201751 غ‌م 0.00 0.00  
3 9112206782 18.00 14.00 14.80  
4 9212200245 غ‌م 0.00 0.00  
5 9112206897 19.00 12.50 13.80  

 

 

 
سال و نيمسال : 1394-2 كد درس و گروه : 1021423-1758 نام درس : اصول فقه(3)
تعداد واحد : 4.00 تعداد طلبه : 4 تاريخ تهيه : 31/03/95

 

رديف شماره طلبه مياني كتبي نهايي وضعيت
1 9012202206 0.00 16.00 12.80  
2 9012202226 19.00 غ‌غ‌م 3.80  
3 9012202250 18.00 غ‌غ‌م 3.60  
4 8912201763 0.00 غ‌غ‌م 0.00  

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد