امروز جمعه, 07 مهر 1402 - Fri 09 29 2023

منو

نمرات امتحانات گروه آموزشی قرآن کریم

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021206-1751 نام درس : مفردات و مفاهيم قرآن‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 8 تاريخ تهيه : 03/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

 

رديف شماره طلبه کتبی فعالیت نهايي وضعيت
1 9012202204 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
2 9312209178 0.00 4.00 4.00 مهمان
3 9312208553 11.00 0.00 11.00 مهمان
4 9412207497 16.00 4.00 20.00
5 9412207477 14.50 3.25 17.75
6 9412207482 10.75 4.00 14.75
7 9412207499 12.00 3.25 15.25
8 9412207476 12.75 3.50 16.25

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021206-1752 نام درس : مفردات و مفاهيم قرآن‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 8 تاريخ تهيه : 03/04/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

 

رديف شماره طلبه کتبی فعالیت نهايي وضعيت
1 9412207469 6.50 3.50 10.00
2 9412207472 15.00 4.00 19.00
3 9412207452 13.25 4.00 17.25
4 9412207459 8.25 3.50 11.75
5 9412207470 10.00 4.00 14.00
6 9412207455 13.00 4.00 17.00
7 9412207453 0.00 4.00 4.00
8 9412207462 15.50 4.00 19.50

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1022234-1751 نام درس : روش تدريس قرآن
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 9 تاريخ تهيه : 29/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

 

رديف شماره طلبه کتبی فعالیت نهايي وضعيت
1 9312208051 4.50 8.00 12.50
2 9312208048 9.50 9.00 18.50
3 9312208033 5.00 7.00 12.00
4 9012202937 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
5 9312208294 0.00 0.00 0.00
6 9212206507 0.00 0.00 0.00
7 9312208036 10.00 10.00 20.00
8 9512212219 5.50 9.50 15.00
9 9312208079 3.50 9.00 12.50

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1022234-1752 نام درس : روش تدريس قرآن
تعداد واحد : 1.00 تعداد طلبه : 5 تاريخ تهيه : 29/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

 

رديف شماره طلبه کتبی فعالیت نهايي وضعيت
1 9212206541 10.00 10.00 20.00
2 9212206538 8.25 10.00 18.25
3 9212206530 0.00 0.00 0.00
4 9412207457 10.00 10.00 20.00
5 9212206533 8.00 10.00 18.00

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021243-1751 نام درس : تجويد
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 7 تاريخ تهيه : 29/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

 

رديف شماره طلبه کتبی فعالیت نهايي وضعيت
1 9512204023 7.25 10.75 18.00
2 9512204028 6.00 12.00 18.00
3 9512204027 4.50 10.50 15.00
4 9512211024 6.75 9.50 16.25
5 9512204025 8.00 12.00 20.00
6 9512204026 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
7 9512204021 6.25 9.25 15.50

سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021225-1751 نام درس : تفسيرموضوعي‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 20/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه کتبی فعالیت نهايي وضعيت
1 9112206900 14.50 3.00 17.50
2 9212205928 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
3 9212206525 12.00 2.50 14.50
4 9112204478 14.00 3.75 17.75
5 9312208553 11.50 0.00 11.50 مهمان
6 9412212201 14.25 2.50 16.75
7 9112202276 0.00 0.00 0.00 مهمان
8 9112206782 12.50 2.00 14.50
9 9112206899 12.00 3.50 15.50
10 9012202239 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
11 9512212219 15.00 2.75 17.75
12 9112206897 14.00 3.50 17.50

سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021225-1752 نام درس : تفسيرموضوعي‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 18 تاريخ تهيه : 20/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه کتبی فعالیت نهايي وضعيت
1 9012202199 13.75 3.00 16.75
2 9012202204 15.50 2.75 18.25
3 9012202205 15.50 4.00 19.50
4 9112206876 14.50 3.00 17.50
5 9012202220 16.00 4.00 20.00
6 9112206882 16.00 4.00 20.00
7 9112206521 15.50 4.00 19.50
8 9012202230 16.00 4.00 20.00
9 9012202231 15.50 4.00 19.50
10 9012202233 12.00 2.00 14.00
11 9112206861 15.00 3.75 18.75
12 9112206875 14.00 4.00 18.00
13 9112206874 16.00 4.00 20.00
14 9112206865 14.75 2.25 17.00
15 9012202237 13.00 4.00 17.00
16 9012202243 14.75 4.00 18.75
17 9012202247 12.50 2.25 14.75
18 9112206869 14.50 3.75 18.25

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021207-1751 نام درس : تفسير ترتيبي (1)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 5 تاريخ تهيه : 20/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

 

رديف شماره طلبه کتبی نهايي وضعيت
1 9012202329 16.00 16.00
2 9312208048 15.50 15.50
3 9312208033 14.50 14.50
4 9312208294 0.00 0.00
5 9312208036 غيبت موجه 0.00

 

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021208-1751 نام درس : تفسير ترتيبي (2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 5 تاريخ تهيه : 20/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

 

رديف شماره طلبه کتبی نهايي وضعيت
1 9212205928 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
2 9212206525 0.00 0.00
3 9212206467 18.50 18.50
4 9212206507 0.00 0.00
5 9212206513 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد