امروز چهارشنبه, 13 مهر 1401 - Tue 10 04 2022

منو

نمرات امتحانات گروه آموزشی تاریخ

 

 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021804-1751 نام درس : تاريخ فرهنگي سياسي معاصر
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 14 تاريخ تهيه : 31/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    
رديف شماره طلبه کتبی فعالیت نهايي وضعيت
1 9312208022 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
2 9512204023 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
3 9512204028 13.00 3.50 16.50  
4 9312208048 12.00 3.00 15.00  
5 9512204027 15.00 2.00 17.00  
6 9312208033 15.50 2.50 18.00  
7 9512211024 13.00 4.00 17.00  
8 9412212201 15.25 3.25 18.50  
9 9512204025 14.00 3.75 17.75  
10 9312208294 غيبت موجه 0.00 0.00  
11 9512204026 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
12 9512204022 15.00 4.00 19.00  
13 9312208036 12.50 4.00 16.50  
14 9512204021 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
 
سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021804-1752 نام درس : تاريخ فرهنگي سياسي معاصر
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 31/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران    
رديف شماره طلبه کتبی فعالیت نهايي وضعيت
1 9412207469 13.00 3.50 16.50  
2 9412207472 16.00 4.00 20.00  
3 9412207452 14.00 3.75 17.75  
4 9412207459 15.00 2.00 17.00  
5 9412207470 0.00 3.00 3.00  
6 9412207455 13.00 3.50 16.50  
7 9412207457 11.00 3.50 14.50  
8 9412207481 10.50 2.50 13.00  
9 9412207460 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
10 9412207453 15.00 4.00 19.00  
11 9412207465 14.00 4.00 18.00  
12 9412207462 16.00 4.00 20.00  

 

سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021813-1751 نام درس : تاريخ‌تشيع‌
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 11 تاريخ تهيه : 20/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه کتبی نهايي وضعيت
1 9212211669 0.00 0.00 مهمان
2 9312209178 19.50 19.50 مهمان
3 9312208553 17.50 17.50 مهمان
4 9412207486 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
5 9412207457 18.00 18.00
6 9412207497 20.00 20.00
7 9412207477 18.50 18.50
8 9412207482 19.50 19.50
9 9412207499 16.00 16.00
10 9512212219 غيبت موجه 0.00
11 9412207476 20.00 20.00

 

سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021822-1751 نام درس : تاريخ تحليلي اسلام(2)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 8 تاريخ تهيه : 20/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه کتبی فعالیت نهايي وضعيت
1 9512204023 16.00 4.00 20.00
2 9512204028 16.00 4.00 20.00
3 9512204027 15.50 3.50 19.00
4 9512211024 16.00 4.00 20.00
5 9512204025 16.00 4.00 20.00
6 9512204026 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
7 9512204022 16.00 4.00 20.00
8 9512204021 15.00 4.00 19.00

 

سال و نيمسال : 1395-2 كد درس و گروه : 1021823-1752 نام درس : تاريخ تحليلي اسلام(3)
تعداد واحد : 2.00 تعداد طلبه : 12 تاريخ تهيه : 20/03/96
واحدحوزوی : زينب‌كبري«سلام‌الله‌عليها» - تهران - تهران

رديف شماره طلبه کتبی فعالیت نهايي وضعيت
1 9412207469 14.50 4.00 18.50
2 9412207472 16.00 4.00 20.00
3 9412207452 13.50 3.50 17.00
4 9412207459 13.00 3.00 16.00
5 9412207470 14.50 3.00 17.50
6 9412207455 15.00 1.00 16.00
7 9412207481 13.00 2.00 15.00
8 9412207460 0.00 0.00 0.00 حذف به علت غيبت كلاسي
9 9012202239 0.00 0.00 0.00
10 9412207453 14.50 4.00 18.50
11 9412207465 15.50 3.50 19.00
12 9412207462 16.00 4.00 20.00

 

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد